Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Stanisława Staszica w Piastowie
Strona główna
 •  

  JEDYNKA  - NOWOCZESNA SZKOŁA Z TRADYCJĄ

  Szkoła Podstawowa nr 1 w Piastowie obchodzi właśnie jubileusz stulecia. Jest jednocześnie najstarszą i najmłodszą placówką oświatową miasta. Chociaż jej dzisiejszy budynek został otwarty 1 września 1997 roku, szkoła przyjęła numer i tradycje Jedynki, pierwszej piastowskiej szkoły podstawowej.

  Historia Jedynki sięga roku 1914, kiedy to szkoła została oficjalnie otwarta przez Marię Sobolewską. Zapisano wtedy do szkoły 32 dzieci w wieku od 8 do 14 lat. Uczęszczały do niej głównie dzieci kolejarzy i dlatego została ona ulokowana w tzw. kolejakach, na parterze w domu nr 1 (obecnie ul. 11 listopada 8). Szkoła zajmowała jeden pokój o powierzchni 59 m2, w kuchni obok urządzono szatnię. W sali stały cztery stoły na krzyżakach i krzesła przyniesione przez uczniów z domów.         

  Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. szkoła przeszła pod zarząd Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. 7 lutego 1919 r. ukazał się „Dekret o obowiązku szkolnym”, który nakazywał gminom zakładanie szkół powszechnych. Założeniem tego Dekretu była publiczna szkoła powszechna obowiązkowa dla wszystkich dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Podstawowymi kryteriami były powszechność, obowiązkowość i tryb siedmioletni.

  W roku 1927 placówkę objęła Zofia Jellinek, która kierowała nią do roku 1945.

  Szkoła osiągnęła wysoki poziom nauczania i wychowania. Od 1927 roku działał samorząd uczniowski, harcerstwo, Polski Czerwony Krzyż, spółdzielnia uczniowska. Nauczyciele dokształcali się w Wolnej Wszechnicy Polskiej i na Wyższym Kursie Nauczycielskim. Rodzice wpłacali w tym okresie na rzecz szkoły 12 złotych rocznie, dzięki czemu została wyposażona w pomoce do fizyki, geografii, historii i robót ręcznych. Rozwijała się biblioteka szkolna – w 1925 roku liczyła 153 tomy, a w 1939 r. – 1500 tomów. Władze kolejowe podarowały harcerzom wagon, w którym odbywały się zbiórki i koncentrowało się życie kulturalne.

  Piętnastoletni wychowanek Jedynki, harcerz Zygmunt Kosewski, w 1925 r. wygrał konkurs na nową nazwę osiedla. To on jest autorem nazwy miasta Piastów.

  W 1933 roku w Szkole nr 1 został założony komitet składający się z przedstawicieli nauczycieli, rodziców i młodzieży szkolnej, z jego inicjatywy jeszcze w tym samym roku ufundowano sztandar szkoły. 28 maja 1933 roku odbyło się uroczyste poświęcenie Sztandaru Siedmioklasowej  Publicznej Szkoły Powszechnej im. Stanisława Staszica. Przewodnictwo Komitetu objął P.M. Mazowiecki. Poświęcenia dokonał proboszcz miejscowej parafii, ks. Antoni Montag. Rodzicami chrzestnymi byli: marszałkowa Aleksandra Piłsudska, minister Józef Gallot wraz z żoną, minister Władysław Korsak oraz wielu przedstawicieli administracji szkolnej.

  8 września 1939 r. armia hitlerowska wkroczyła do Piastowa. Niemcy zajęli fabrykę Millera, pocztę, stację kolejową, gminę, kościół oraz budynki szkolne i wprowadzili godzinę policyjną. Budynki szkolne przeznaczyli na kwatery dla wojska. 1 listopada 1939 r. władze okupacyjne wydały zarządzenie zezwalające na podjęcie pracy, ale wyłącznie w szkołach powszechnych. Narzucono im program zredukowany do elementarnych wiadomości. Usunięto z niego takie przedmioty, jak: literatura, historia, geografia, wiadomości o Polsce i świecie współczesnym. W styczniu 1940 r. zarządzono zebranie od dzieci wszystkich podręczników historii, geografii i czytanek polskich. To samo dotyczyło map i książek z bibliotek szkolnych. Staraniem rodziców i nauczycieli część podręczników została ukryta, podobnie jak sztandar i godła państwowe.

  Jedynym podręcznikiem do nauki czytania stało się nowe pisemko uczniowskie „Ster”. Była to gazetka o miernej wartości i tendencyjnej tematyce antypatriotycznej. W 1940 roku Himmler wydał wytyczne do programu szkolnego dla Polaków: „Dla nie-niemieckiej ludności Wschodu nie mogą istnieć szkoły wyższego typu niż czteroklasowa szkoła ludowa. Zadaniem takiej szkoły ludowej ma być tylko: proste liczenie najwyżej do 500, pisanie nazwiska, nauka, że przykazaniem boskim jest posłuszeństwo wobec Niemców, uczciwość, pilność i grzeczność”.

  W warunkach okupacji i coraz bardziej zaostrzającej się polityki eksterminacyjnej podjęta została akcja sabotażowa wobec zarządzeń niemieckich. Nauczyciele pracujący w Szkole nr 1 prowadzili akcję uświadamiającą i patriotyczną w obronie godności narodu polskiego. Z poczucia wielkiej odpowiedzialności włączali nauczanie literatury, historii i geografii do lekcji innych przedmiotów. Było to nauczanie fragmentaryczne, chodziło jednak o poznanie dziejów ojczystych, pielęgnowanie obyczajów i tradycji narodowych oraz kształtowanie postaw młodzieży wobec okupanta. Tak zrodziło się w Szkole nr 1 tajne nauczanie. Z inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego, działającego w okresie okupacji pod nazwą Tajnej Organizacji Nauczycielskiej TON, organizowano komplety tajnego nauczania. Łącznikiem gminy Piastów z tajnymi władzami oświatowymi był nauczyciel Szkoły Podstawowej  nr 1 Wacław Lożyński. Zadaniem TON-u było tajne nauczanie przedmiotów zakazanych w szkole, zaopatrywanie w podręczniki szkolne i literaturę piękną, organizowanie pomocy rodzinom nauczycieli zamordowanych lub aresztowanych za udział w ruchu oporu. W rejonie Szkoły nr 1 nauczano około 70 uczniów w pięciu kompletach. Uczniów obowiązywała konspiracja. Komplety prowadzili: Wacław Lożyński, Józefa Blicharska, Ludwika Lewicka, Janina Mazurkiewicz, Irena Piątkiewicz, Władysław Piątkiewicz, Józef Pruszyński, Maria Resler, Halina Sobol.

  Szkoła nr 1 w Piastowie, zarówno oficjalna, jak i tajna, funkcjonowała przez całą okupację. Zajęcia odbywały się okresowo w szkole i w domach prywatnych. Wzruszająca była gotowość oddania lokali prywatnych na tymczasowe zajęcia szkolne oraz pełna poświęcenia praca nauczycieli ryzykujących swe życie. Wielu uczniów zginęło w różnych działaniach wojennych. W Oświęcimiu została zamordowana nauczycielka Janina Mazurkiewicz. Bohaterską śmiercią zginął wychowanek Jedynki Zbigniew Gęsicki, ps. „Juno”, uczestnik zamachu na kata Warszawy Franza Kutscherę. Po udanej akcji i odwiezieniu rannych kolegów do szpitala Przemienienia na Pragę, odcięto mu drogę ucieczki na moście Kierbedzia, którym chciał wrócić na lewy brzeg Warszawy. Po krótkiej wymianie ognia rzucił się z mostu w nurty Wisły, aby uniknąć aresztowania przez gestapo. 

   Okres powojenny był bardzo trudny dla odradzającego się szkolnictwa. Szkoła po wyzwoleniu była w strasznym stanie. Wśród powybijanych okien i poobdzieranych ścian trudno było dopatrzyć się dawnej zadbanej placówki. Remont przeprowadziła pierwsza kierowniczka powojennej szkoły Janina Kamińska, przy pomocy i współpracy rodziców.

  W roku 1947 oprócz nauczania w klasach I–VII nauczyciele w zakresie nauczania początkowego zaczęli prowadzić kurs dla analfabetów i półanalfabetów. Kolejne lata znaczone były ciężką pracą, ale i sukcesami. Ogrodzono boisko szkolne, przebudowano piece, urządzono pokój nauczycielski i kancelarię, zradiofonizowano budynek, uczniowie odnosili sukcesy w konkursach, organizowali pomoc koleżeńską w nauce. A ponieważ dzieci przybywało, warunki nauczania w Szkole Podstawowej nr 1 stale się pogarszały.

  W 1977 roku władze oświatowe podjęły decyzję o jej zamknięciu. Dzieci przeszły do Szkoły Podstawowej nr 3. Zgromadzony sprzęt, pomoce naukowe i księgozbiór rozdzielono między pozostałe placówki. W starym budynku po przeprowadzeniu remontu znalazły siedzibę: Inspektorat Oświaty i Wychowania, Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego, Ośrodek Pracy Pozaszkolnej, Hufiec ZHP.

  Cenne pamiątki przechowywano starannie w utworzonej w grudniu 1985 r. Izbie Pamięci Szkoły nr 1 i Harcerstwa w Piastowie. Opiekę nad Izbą sprawował Krąg Seniorów ZHP. Zgromadzono tu sztandar szkolny, sztandar harcerski, zdjęcia, kroniki, nieliczne sprzęty mające charakter historyczny. Wiele zasług w dziele zabezpieczenia eksponatów ma nauczyciel i były kierownik Szkoły Podstawowej nr 1 Władysław Piątkiewicz.

  Na początku lat 90. okazało się, iż liczba uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 była tak duża, że dzieci uczyły się w systemie trzyzmianowym. Powstał wtedy pomysł wybudowania nowej szkoły podstawowej, która byłaby reaktywacją starej Jedynki, dając okazję do kontynuowania wspaniałych tradycji nieistniejącej od 20 lat placówki.

  1 września 1997 r. nastąpiło uroczyste otwarcie budynku nowej szkoły mieszczącej się przy ul. Brandta 22. W obecności władz miasta i przedstawicieli MEN nauczyciele i absolwenci Starej Jedynki przekazali sztandar dyrekcji nowej szkoły. Poświęcenia budynku dokonał kardynał Józef Glemp.

  Dyrektorem rozpoczynającej działalność szkoły została Zofia Myśliwiec, pedagog z dużym doświadczeniem, kierująca wcześniej piastowskimi szkołami nr 2 i nr 5. Reaktywowana szkoła została zaprojektowana jako budynek bez barier, przystosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Była pierwszą taką placówką na terenie miasta. 7 października 1997 r. odbyło się pierwsze ślubowanie uczniów klas pierwszych, a 16 czerwca 1998 r. pierwsze pożegnanie absolwentów nowej szkoły, uczniów klas ósmych. W roku szkolnym 2000/2001 uruchomiono tu pierwszą klasę integracyjną, a w 2011/12 - przedszkolny oddział integracyjny.

  W szkole wszystko trzeba było tworzyć od nowa, wyposażać sale lekcyjne, opracowywać dokumenty szkolne, budować programy dydaktyczno-wychowawcze.
  2 listopada 1998 r. uruchomiono salę komputerową, 1 września 1999 r. uroczyście oddano do użytku salę gimnastyczną. W maju 2000 r. otwarto Izbę Pamięci Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica. W tym dniu szkołę odwiedził Ryszard Kaczorowski – ostatni prezydent na uchodźstwie, ks. Zdzisław Peszkowski – więzień Katynia, kapelan Rodzin Katyńskich oraz zasłużeni dla Piastowa goście, m.in. płk. Jan Sadowski i Burmistrz Miasta Piastowa Zdzisław Brzeziński, absolwent Jedynki.

  Obrzędowość szkoły, pamięć o dawnych nauczycielach, pieczołowicie przechowywany i odnowiony w roku jubileuszu stulecia sztandar oraz inne pamiątki związane ze starą Jedynką kształtują w naszych uczniach poczucie więzi z miejscem, w którym żyją. Ważnym elementem pracy wychowawczej jest nawiązywanie do przeszłości, której ślady można zobaczyć na miejscu, w Izbie Pamięci dawnej Jedynki. W tym małym muzeum uczniowie namacalnie spotykają się z przeszłością miasta, szkoły, a czasem nawet historią rodzinną, odnajdują bowiem na szkolnych zdjęciach swoich rodziców i dziadków.

  W pracy pedagogicznej uwzględniamy nowe wyzwania i możliwości, jakie stawia przed nami współczesna rzeczywistość. Staramy się brać udział w akcjach i programach podnoszących jakość nauczania. W latach 2003–2006 szkoła uczestniczyła w międzynarodowym programie Socrates Comenius, który służył wymianie doświadczeń szkół europejskich w dziedzinie ekologii, sztuki i nauczania języka angielskiego.

  Współpraca międzynarodowa ze szkołami europejskimi trwa i się rozwija. Co roku uczniowie biorą udział w projektach  e-twinning . Działania podejmowane przez uczniów w ramach międzynarodowej współpracy szkół służą wzajemnemu poznaniu, promowaniu kultury swoich krajów i regionów oraz doskonaleniu języka angielskiego.

  W roku 2004 Jedynka zdobyła tytuł „Szkoła z klasą”. Zadania wykonywane w ramach akcji pozwoliły odkryć nowe możliwości współpracy między uczniami i nauczycielami, wzbogaciły nas jako społeczność szkolną. Stale współpracujemy z Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach Klubu Szkół Uczących  Się. Ideą projektu jest wspólna praca nauczycieli nad doskonaleniem metod nauczania i wychowania, kształtowanie w uczniach wiary we własne siły i przekonania o wartości nauki, motywowanie rodziców do uczestnictwa w życiu szkoły i wspierania jej pracy oraz współpraca z innymi szkołami i społecznością lokalną.

  Większość nauczycieli Jedynki w ramach Nauczycielskiej Akademii Internetowej N@I poznała nowe techniki nauczania i oceniania. Ocenianie kształtujące zostało w bieżącym roku szkolnym wpisane do naszego regulaminu oceniania i jest stosowane w każdej klasie. Uczestnictwo w N@I pozwala nauczycielom także na wymianę doświadczeń z uczestnikami szkoleń z całej Polski oraz doskonali pracę metodą on-line.

  Piastowska Jedynka w roku 2011/2012 uzyskała certyfikat „Szkoła Odkrywców Talentów”. Jak czytamy w uzasadnieniu: „Placówka przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży”. System oceniania przyjęty w szkole daje uczniom możliwość   zaprezentowania swoich szczególnych uzdolnień i umiejętności na forum placówki w trakcie  organizowanego  corocznie  w ramach Święta Szkoły  „Tygodnia Pasji i Talentów”. W czerwcu, jako podsumowanie całorocznej pracy szczególnie uzdolnionych uczniów, odbywa się „Tydzień Nauki”. Prezentują oni kolegom swoje projekty naukowe i artystyczne wymagające wiedzy i umiejętności wykraczających poza poziom szkoły podstawowej.

  Jednym z naszych priorytetów  pod kierownictwem dyrektor Urszuli Skrzypczak stała się indywidualizacja pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Od kilku lat szczególnie uzdolnieni uczniowie realizują indywidualne programy nauczania z wybranych przedmiotów. Efektem są sukcesy odnoszone przez nich w konkursach przedmiotowych o randze miejskiej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Z kolei uczniowie wymagający wsparcia  mogą korzystać z terapii polisensorycznej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, psychologicznych, pedagogicznych oraz korygujących wady postawy.

  Aby ułatwić uczniom klas pierwszych dobry start, szkoła organizuje spotkania dla rodziców i nauczycieli w ramach programu „Szansa”, dzięki któremu mogą poznać oni wzajemne oczekiwania. Spotkania są moderowane przez specjalistów, którzy zwracają uwagę na typowe problemy i trudności dzieci w tym wieku. W bieżącym  roku szkolnym programem „Szansa” objęliśmy także uczniów klas trzecich, przygotowujących się do nauki w kl. IV–VI.

  Placówka stale współpracuje z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ośrodkiem Rozwoju Oświaty oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie. W ostatnich latach w naszej szkole odbyły się dwa pilotaże – ewaluacja pracy szkoły oraz wdrożenie nowych rozwiązań prawnych w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego. Oba te działania przyczyniły się do pogłębionej analizy naszej pracy i wypracowania nowych, wzorcowych rozwiązań.

  Tradycją szkoły stała się środowiskowa impreza integracyjna Piastowska Olimpiada Niepełnosprawnych organizowana co roku przez lokalne władze i instytucje wspierające osoby niepełnosprawne. Biorą w niej udział dzieci i młodzież ze szkół specjalnych, ośrodków pomocy społecznej oraz instytucji i stowarzyszeń zrzeszających osoby niepełnosprawne. Wraz  z uczniami naszej szkoły rywalizują w sportowych zmaganiach i bawią się, korzystając z licznych tego dnia atrakcji.

  Miejsce olimpiady zostało wybrane nieprzypadkowo. Od sezonu 2000/2001 działają w szkole klasy integracyjne prowadzone przez doskonale przygotowaną kadrę, a w roku szkolnym  2010/11  uruchomiliśmy przedszkolny oddział integracyjny.

  Pracę oddziałów integracyjnych wysoko oceniają rodzice, władze oświatowe, a przede wszystkim sami uczniowie.

  Wyniki państwowego sprawdzianu klas szóstych plasują nas powyżej średniej krajowej, wojewódzkiej i powiatowej. W tym roku dwie uczennice zostały zwolnione ze sprawdzianu, ponieważ uzyskały tytuł Laureatek Kuratoryjnego Konkursu Matematycznego organizowanego przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty.

  Jak wynika z corocznie prowadzonych ankiet, rodzice naszych uczniów za największy walor szkoły uważają bezpieczne warunki nauki, poziom przygotowania kadry pedagogicznej, indywidualizację pracy z uczniami oraz bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.

  Równie ważna jak działalność dydaktyczna i opiekuńcza  jest dla nas praca wychowawcza. Nauczyciele realizują wiele zadań i projektów służących kształtowaniu w uczniach właściwych postaw - dostrzegania potrzeb innych ludzi,  znajomości własnych i cudzych praw, zdrowego trybu życia. Od wielu lat  współpracujemy  z UNICEF i innymi organizacjami niosącymi pomoc potrzebującym, realizując w szkole projekty humanitarne. 

  Już czwarty rok ubiegamy się o certyfikat  „Szkoły Promującej Zdrowie”, ucząc naszych wychowanków postaw prozdrowotnych.

  Aktywne uczestnictwo w imprezach i projektach popularyzujących polską historią –tę lokalną i tę ogólnonarodową,  zapoznawanie uczniów z zasadami demokracji służy wychowaniu ich na Polaków świadomych swojej historii, szanujących tradycję, umiejących korzystać z własnych praw i respektujących  prawa innych.        

  Nowa stara Jedynka łączy  to, co najbardziej wartościowe w naszej miejskiej tradycji, z nowymi, wyrażającymi współczesne potrzeby działaniami. Jest więc nowoczesną szkołą z tradycją.

   

      Anna Kowalczyk – nauczyciel języka polskiego

           (artykuł we współpracy z Teresą Dziduszko i Urszulą Skrzypczak)

   

 • WYNIKI KONKURSU MATEMATYCZNEGO KANGUR

  20 marca odbył się Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur. Wzięło w nim udział 81 uczniów naszej szkoły.
  Z przyjemnością informujemy, że wynik bardzo dobry otrzymał: Jakub Bojarowski, a wyróżnienia otrzymali:

  Kategoria Żaczek (klasy2):
  Gwiazda Jan
  Rybkiewicz Przemysław
  Gwiazda Barbara

  Kategoria Maluch (klasy3):
  Czosnek Julia

  Kategoria Maluch (klasy4):
  Guzewicz Kacper
  Gwiazda Andrzej

  Kategoria Beniamin (klasy5):
  Tkaczyk Kuba

  Kategoria Beniamin (klasy6):
  Sochacka Antonina

  Gratulujemy!

  nauczyciele matematyki
   

 •        WIOSNĘ MAMY, WIĘC O RABATKI DBAMY!


  Wiosna w pełni, więc uczniowie klas I, II i  III zadbali o to, by teren wokół naszej szkoły wyglądał jeszcze piękniej. Na rabatkach własnoręcznie posadzili kwitnące roślinki. Była to okazja do praktycznego zastosowania wiedzy przyrodniczej oraz do uczczenia tegorocznego Święta Szkoły, które niebawem będziemy obchodzić.
  J. Filoniuk

 • Z WIZYTĄ W TELEWIZJI

    29 kwietnia uczniowie naszej szkoły z klas: II c, II b oraz III d zwiedzili gmach Telewizji Polskiej. Była to okazja do przeżycia niezwykłej lekcji, w ramach edukacji medialnej. Dzieci dowiedziały się, na czym polega praca w telewizji, co jest w niej najważniejsze oraz mogły na własne oczy zobaczyć studia, w których realizuje się m.in. programy: p. Agaty Młynarskiej- ,,Świat się kręci”, ,,Jaka to melodia” oraz wiadomości sportowe. Dzięki wizycie w niewielkim, ale bogatym w eksponaty  muzeum poznały historię rozwoju telewizji polskiej. Miały możliwość zobaczenia tam bohaterów bajek na dobranoc swoich dziadków , rodziców i starszego rodzeństwa , jak np. Jacka i Agatkę, zająca Poziomkę, Kulfona. Ta wycieczka z pewnością była kształcąca.
  J. Filoniuk

 •  

  APEL PAPIESKI

  24 kwietnia w naszej szkole odbył się apel papieski, na którym została zaprezentowana osoba Jana Pawła II. Dzięki tym wiadomościom uczniowie mogli zapoznać się z życiem i działalnością papieża.  Krótki występ był również przygotowaniem do kanonizacji Jana Pawła II, która odbędzie się w najbliższą niedzielę 27 kwietnia. 

  Apel zaprezentowali uczniowie z naszej szkoły: kl IIc i Va. Apel został przygotowany przez p. M. Run, p. M. Motylewska i s. A. Krajnik

   

   

   

  ZBIÓRKA DLA ZWIERZĄT

    W ramach lokalnej współpracy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, w dniach od 9 do 16 kwietnia 2014 r. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej  nr 1 w Piastowie przeprowadził zbiórkę karmy dla bezdomnych psów i kotów. W akcję włączyli się uczniowie klas I – VI , którzy jeszcze raz pokazali, że los czworonożnych przyjaciół nie jest im obojętny. Wszystkim serdecznie dziękujemy.

 • II MIEDZYSZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY

  Dnia 11. 04. 2014r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Piastowie został przeprowadzony II Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny dla klas drugich i trzecich szkoły podstawowej. Konkurs został zorganizowany przez panią Bożenę Maroń, panią Anetę Graczyk i panią Elżbietę Rój, nauczycielki  Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie .

    Celem konkursu było: rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, aktywizowanie uczniów w procesie zdobywania wiedzy o środowisku oraz poszerzenie wiedzy i świadomości ekologicznej.

   W konkursie wzięło udział 63 uczniów ze szkół podstawowych w Piastowie.

  Laureatami konkursu zostali:

   KLASY DRUGIE

  II miejsce –Barbara Gwiazda SP nr 1

            Anna Vetulani – Rzewuska SP nr 1

  III miejsce –Karol Lichoń SP nr 1

  KLASY TRZECIE

    I miejsce  - Marysia Piwowarek SP nr 1

  II miejsce – Mateusz Kryst SP nr 1

  III miejsce – Zuzanna Czubrychowska SP nr 1

  ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY!

   

   

   

 •  

  Międzyświetlicowy konkurs plastyczny

  pt:” Szkoła przyszłości”

   

  Dnia 28.04.2014 r. został rozstrzygnięty międzyświetlicowy konkurs plastyczny pt:” Szkoła przyszłości”, zorganizowany przez naszą świetlicę.

  Udział w konkursie wzięli uczniowiez SP1, SP2, SP4 i Świetlicy środowiskowo-integracyjnej w Piastowie.

  Wśród zwycięzców znaleźli się:

  - w kategorii klas 0-I

  I miejsce-Krzyś Pięta z kl. 0 ( SP1)

  II miejsce- Zuzia Kapusta z kl. I (SP1)

  III miejsce Maksymilian Graczyk z kl. Id (SP1)

  - w kategorii klas II-III

  I miejsce –Agata Garwacka- kl. III( SP2)

  II miejsce –Oliwia Jaworska-kl II ( Świetlica środowiskowo-integracyjna)

  III miejsce – Szymon Gałda –kl.II

  Wyróżnienia otrzymali:

  -Milena Nachman-kl. II ( SP4)

  Za wspólną pracę

  -Ania Romańska –kl. II ( SP1)

  -Kamila Graboś –kl. II ( SP1)

  - Julia Wrzosek-kl. II ( SP1)

  - Natalia Brudzińska-kl. II ( SP1)

   

  Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

   

   

  Międzyświetlicowy panel dyskusyjny na temat:

  ” Aktywne metody pracy w świetlicy szkolnej”

   

  Dnia 24.04.2014 r. w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie odbyło się pierwsze spotkanie integracyjne dla

  kierowników i nauczycieli piastowskich świetlic szkolnych.Na nasze zaproszenie odpowiedzieli nauczyciele ze świetlic

  Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 4 w Piastowie.Celem spotkania była wymiana wiedzy i

  doświadczeń na temat:” Aktywnych metod pracy w świetlicy szkolnej”.Jako pierwsi zaprezentowaliśmy w formie

  multimedialnej metodę projektów,w oparciu o która pracujemy w świetlicy już drugi rok.Następnie nauczyciele z SP2

  pokazali prezentację oraz zdjęcia z zajęć bajkoterapii, które regularnie są realizowane w ich placówce.Na koniec

  nauczyciele z SP4 zaprezentowali i omówili zdjęcia i przyniesione przez siebie przepiękne prace plastyczne,

  wykonane różnymi ciekawymi technikami .Wszystkie prezentacje były bardzo interesujące i dały początek dyskusji

  na temat przeróżnych metod pracy realizowanych w piastowskich świetlicach szkolnych. Nauczyciele obecni na

  spotkaniu otrzymali na pożegnanie pamiątkowe zaświadczenia.Wierzymy, że to miłe spotkanie przy kawie i ciastku

  stanie się kolejną  tradycją naszej szkoły, a także okazją do poszerzania wiedzy i dzielenia się doświadczeniem w

  tak miłym gronie.

  Wszystkim nauczycielom, którzy uczestniczyli w spotkaniu serdecznie dziękujemy.                

                                               Kierownik i nauczyciele świetlicy

   

   

   

   

  FINAŁ III EDYCJI AKCJI "KSIĄŻKA DLA BIBLIOTEKI"

  Już po raz trzeci dużym sukcesem zakończyła się w naszej szkole akcja "Książka dla biblioteki". I tym razem została starannie zaplanowana i przeprowadzona przez Radę Rodziców we współpracy z biblioteką szkolną. Dzięki ofiarności rodziców  biblioteka szkolna  wzbogaciła się o 257 książek,  z których 125 to lektury szkolne. Wszystkie podarowane książki zostały oznaczone specjalnie przygotowaną na ten cel naklejką.  Zgodnie z regulaminem  rozlosowane zostały również liczne nagrody dla ofiarodawców. Jesteśmy wdzięczni Rodzicom za dar,  z którego przez kolejne lata , będą korzystali nasi uczniowie.  Składamy szczególne podziękowania Rodzicom , którzy z dużym zaangażowaniem włączyli się w zorganizowanie i przeprowadzenie III już edycji  tej akcji. Dziękujemy  również sponsorom.

  Maria Zielińska

 •   KONKURS MATEMATYCZNY "ASIK"

  Z przyjemnością informujemy, że do III etapu Asika zakwalifikowały się następujące osoby:

  Klasy IV:
  1. Andrzej Gwiazda
  2. Jakub Bojarowski

  Klasy V:
  1. Oliwia Neverovic
  2. Kuba Tkaczyk
  3. Marcin Przybyś

  Klasy VI:
  1. Agata Koguciuk
  2. Julia Jodczyk
  3. Antonina Sochacka

  Gratulujemy!

  Nauczyciele matematyki

 • WIELKANOC W NASZEJ SZKOLE

  Święta Wielkanocne są najstarszym i najważniejszym świętem chrześcijańskim. Kojarzą się nam z kolorowymi pisankami, mnóstwem pysznego jedzenia, śmigusem dyngusem i wieloma innymi przyjemnymi rzeczami. W atmosferę tych świąt wprowadziła nas klasa Ia i IVc. Uczniowie przedstawili program artystyczny, w którym przypomnieli o świątecznych zwyczajach, przede wszystkim o zwyczaju święcenia pokarmów – co i dlaczego powinno znaleźć się w święconce. Na zakończenie  dyrekcja oraz nauczyciele i uczniowie otrzymali kartki z życzeniami lub pisanki dla klasy.

                    Życzę wszystkim zdrowych, radosnych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych                  

          K. Kruk

 • KONKURS MATEMATYCZNY DLA KL. II i III

    3 kwietnia 15 uczniów z klas II oraz 4 kwietnia 20 uczniów z klas III wzięło udział w szkolnym konkursie matematycznym. Dzieci rozwiązywały niestandardowe zadania, wymagające umiejętności logicznego myślenia. Zwycięzcami zostali:

  Klasy II                 

  I miejsce : Szymon Głuszak II a,  Jan Gwiazda II c, Przemysław Rybkiewicz II b

  II miejsce : Karol Lichoń II b, Patryk Drewniak II b

  III miejsce : Maksymilian Zięba II b, Barbara Gwiazda II c, Tymoteusz Sochacki II a

  Wyróżnienie: Julia Głowacka II a, Piotr Wojno II b, Jan Wiktorzak II b

  Klasy III

  I miejsce:  Julia Czosnek III b

  II miejsce : Mikołaj Świercz III d, Maciek Hadała III aKacper Pokropek III a

  III miejsce : Kasia Flaszczyńska III b, Jan Pawelec III a

  Wyróżnienie: Mateusz Rowicki III a, Mateusz Makowski III a

   

   

   GRATULEMY !                     

  Organizatorzy:  B. Hryniewicka, A. Kowalewska, B. Przybylska, A. Wąsowska

 • KONKURS GŁOSNEGO CZYTANIA

   

  10 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste zakończenie gminnego etapu III edycji KONKURSU GŁOŚNEGO CZYTANIA „Cały Powiat czyta  dzieciom”. Inicjatorem tego konkursu i akcji „Cały powiat czyta dzieciom” jest Starosta Pruszkowski Pani Elżbieta Smolińska. W etapie gminnym rywalizowało ze sobą 28 uczniów z klas czwartych ze wszystkich  piastowskich szkół podstawowych. W tym roku uczniowie czytali wiersze Jana Brzechwy. Nasza uczennica Cecylia Olech z klasy IVa zdobyła II miejsce prezentując wiersz pt.” Wrona i ser”.  Serdecznie jej gratulujemy.

   

  Maria Zielińska

 • ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

  7 kwietnia zorganizowany został apel pt. „Światowy dzień wody 2014 – studnia dla Sudanu”.  Dzieci naszej szkoły zostały zapoznane z warunkami życia ludzi żyjących w Sudanie oraz z możliwościami niesienia im pomocy w formie datków pieniężnych. Uzbierana kwota będzie przekazana organizacji PAH na budowę studni, stacji uzdatniania wody i latryn w tym kraju.

  Wcześniejsza akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem naszych uczniów,

  a także ich rodziców. Mamy nadzieję, że i tym razem możemy liczyć na Waszą pomoc.

  Aneta Graczyk

  Elżbieta Trawczyńska

 • WYMYSŁY POD LASEM

  czyli konsekwencje zdobycia I nagrody przez uczniów z SP-1
  w konkursie plastycznym „Zapusty- staropolski karnawał”

   

     Dnia 18.03.2014 r. klasa III c ze Szkoły Podstawowej nr 1 wzięła udział w całodniowej wycieczce do gospodarstwa agroedukacyjnego „Wymysły pod lasem” (niedaleko Modlina), połączonej z udziałem w zajęciach edukacyjnych „Pisanki, pisanki - warsztaty wielkopostno- wielkanocne”. Była to wycieczka integracyjna, gdyż zaprosiliśmy na nią uczniów z kl. Ia ze  Szkoły Podstawowej nr 4 w Piastowie.

     W programie przewidziano wiele atrakcji. Podczas warsztatów dzieci nauczyły się m.in. wić kolorowe palemki wielkanocne, wspólnie przygotowały kwiaty do wielkich, kilkumetrowych palm kurpiowskich, które potem wykonały, korzystając z pomocy instruktorów. Poznały także rozmaite techniki zdobienia jaj wielkanocnych, włącznie z metodą nakładania wosku oraz naklejania łowickich oklejanek. Następnie uczniowie własnoręczne dekorowali świąteczne mazurki. Zajęcia plastyczne urozmaicały wesołe edukacyjne zabawy. Nie zabrakło też pieśni wielkopostnych oraz spotkania ze zwierzętami, mieszkańcami małej zagrody. Wśród nich dzieci znalazły m.in. kurczaczki, baranki i króliczki- najsympatyczniejsze symbole wielkanocne. Dodatkową atrakcją było to, że pozwolono im te zwierzęta karmić. Celem warsztatów było zapoznanie uczniów z obrzędami związanymi z Wielkim Postem, Niedzielą Palmową, Wielkim Piątkiem oraz Lanym Poniedziałkiem- w różnych regionach kraju. Wszystkie własnoręcznie wykonane prace, związane z tematyką zajęć, dzieci zabrały ze sobą do domu. Ponadto przywieźliśmy do Piastowa dwie wielkie palmy kurpiowskie. Jedna z tych palm trafiła do SP-1, a druga do SP-4.  Wycieczka okazała się bardzo udana i dostarczyła wszystkim wielu pozytywnych emocji.  (Była ona bezpłatna, w ramach nagrody, którą kl. III c otrzymała za zajęcie I miejsca w konkursie plastycznym.)

     Więcej wiadomości na temat warsztatów, w których uczestniczyliśmy w „Wymysłach pod lasem” można znaleźć w artykule Jolanty Cywińskiej pt.„Dokąd sięgają nasze korzenie”, zamieszczonym na stronie internetowej http://portalmini.eu

  Bożena Madejska

   

   

   

   

 • V Maraton Matematyczny

  Z przyjemnością informujemy, że Hubert Michalak (uczeń klasy VI b) uzyskał 87,5% poprawnych odpowiedzi w V Maratonie Matematycznym w Ładach.
  Gratulujemy!

  Nauczyciele matematyki

 • WIOSNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR1

   

  Przyszła  lekko, zwiewnie, ale w samą porę. Z serdecznym uśmiechem, kolorem pierwszej zieleni, żółtym zbawieniem forsycji. Z  zapowiedzią pierwiosnków, cieplejszych poranków i dni wypełnionych słońcem.

  20 marca był dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piastowie dniem powitania wiosny.

   Z tej okazji klasy Vc i IV b przygotowały kolorową uroczystość. Aby spotkanie z długo wyczekiwaną Panną Wiosną było wyjątkowe, trzeba  się  dobrze przygotować. Pani Lidia Witrylak napisała  scenariusz imprezy.  Wychodząc naprzeciw cieplejszym dniom, każda z klas z poziomu IV – VI przygotowała plakat z oznakami wiosny. Pierwiosnki, kaczeńce, jaskółka czy krokus, to tylko niektóre z prezentacji przygotowanych z wielką starannością i pietyzmem. Wszak wiosna przychodzi raz w roku. Raz ale jak!

  Było ich dziewięć. Wszystkie piękne. W kolorowych sukienkach, kapeluszach, kwiatach.  Dziewczęta ubrane w wiosenne kreacje, reprezentujące każdą z klas,  dały wszystkim  do zrozumienia, że zima jest już tylko wspomnieniem, znajdującym swojej miejsce na drzewach,  nie   obdarowanych jeszcze liśćmi. Ale na wszystko przyjdzie pora.

  W czasie wiosennego apelu odbyło się wiele konkursów i konkurencji sportowych. Nie sposób opisać dokładnie wszystkie. Wiosna to czas, gdy wypada skrócić czas spędzony przed ekranem komputera i ruszyć na turystyczny szlak, założyć buty do biegania, pograć w piłkę.

  Jak przystało na pełną energii porę roku, dzieci miały okazję wykazać się sprawnością fizyczną. Skoki na skakance do tyłu, kręcenie kółkiem hula hop oraz rzuty woreczkami do kosza. W tych konkurencjach odbyła się rywalizacja. Emocje sięgały zenitu, gdy poszczególni zawodnicy konkurowali ze sobą. Kibiców  było trudno wyciszyć. Chociaż nie można o nich powiedzieć, że wybudzili się z zimowego snu jak niedźwiedzie. Przecież w czasie zimowych miesięcy szkolny korytarz jest równie głośny, jak w pozostałych odsłonach pór roku. Tylko lipiec i sierpień mogą czuć się niedocenione przez gwar,  ale taka jest specyfika wakacji.

  Jak przystało na dzieci, wszystkie dopingowały i wspierały uczestników. Podobnie było w konkurencjach z zakresu języka  polskiego i śpiewu. W tej pierwszej uczniowie mieli za zadanie wypisać jak najwięcej wyrazów kojarzących się z wiosną. Druga odsłona tej części programu wzbudziła najwięcej emocji.

  Wyobraźcie sobie, że dostajecie na kartce wiersz i macie kilka minut, aby zaśpiewać go przed całą szkołą. To zadanie, które z powodzeniem mogłoby zagościć w niejednym muzycznym tele show. Dzieci stanęły na wysokości zadania. Ich popisy zostały nagrodzone gromkimi brawami. A ogłaszający wyniki, uczący na co dzień muzyki p. Bogdan Nidzgorski, przyznał że jury miało nie lada problem ze wskazaniem zwycięzców tej konkurencji. Ostatecznie wyróżnienie dostali: Małgosia Majchrzak kl.IV b  Helenka Rzepińska kl. IV c ,  Agnieszka Sevoyan kl. VI c  i Bernard Pokorski VI b.

  Na zakończenie Pani Dyrektor Urszula Skrzypczak, przewodnicząca Jury, wręczyła klasie IV c (najwyższa frekwencja w I semestrze) Miotłę Antywagarowicza. To zaproponowane przez wychowawczynię kl. V c (p. Lidia Witrylak) przechodnie  trofeum, będzie służyć do wymiatania z głów uczniów  wszystkich pomysłów, które miałyby  skierować ich  na manowce edukacji i wychowania w dobrym tonie.   Kolejnym akordem podsumowania rywalizacji klas były oryginalne jak na warunki szkolne nagrody. Bo oto pierwsza z nich  to 3  dni bez pytania, druga i trzecia odpowiednio 2 i 1 dzień bez pytania. Celowo nie podaję zwycięzców, naiwnie licząc na to, iż wiosna zawróci dzieciom w  głowie,  zapomną i nie będą dochodzić u nauczycieli swoich nowych praw.

        Pozostający w wiosennym klimacie wychowawca kl. IV b -  Radosław Korban

   

  Klasy młodsze spotkanie z wiosną rozpoczęły słowami piosenki:

   

           ,, Czym powitać cię Wiosenko,

    gdy zielona wracasz znów.

    Chyba tańcem i piosenką,

    bo to milsze jest od słów ''

       

  Dzieci przywitały wiosnę nie tylko tańcem i piosenką, ale również przedstawieniem p.t. „ Calineczka”, które zostało zaprezentowane przez grupy zerowe. Dzieci z dużym zaangażowaniem wcieliły się w bajkowe postacie. Mogliśmy podziwiać u nich zarówno umiejętność odgrywania ról jak i wspaniałe, barwne kostiumy. Bajka rozgrywała się na tle okazałej, przepięknej dekoracji. Wystawienie owej bajki nie byłoby możliwe bez wspólnej pracy nauczycielek klas 0a i 0b ( p. A. Wojtkowskiej, p. A. Szczepaniak, p. B. Kaweckiej ), rodziców i prowadzącego rytmikę p. Włodzimierza Ptaszka, który przygotował oprawę muzyczną i układy taneczne. Przedstawienie bardzo się podobało zgromadzonej publiczności, czego dowodem były gromkie brawa jakie dzieci otrzymały po zakończeniu inscenizacji. Po występie najmłodszych dzieci, swoje talenty wokalne prezentowali uczniowie z klas 1 – 3. Każda klasa zaśpiewała piosenkę o tematyce wiosennej. Wszystkie klasy nagrodzone zostały oklaskami.

  Uroczystość ta wprowadziła nas w wesoły nastrój na resztę dnia i myślę, że zostanie nam długo w pamięci.

  Przedstawienie przez nasze Przedszkolaki bajki p.t. „Calineczka” po raz kolejny  potwierdziło, że w naszej Szkole „stawiamy” na rozwój talentów od początku edukacji. Wszak jesteśmy Szkołą Odkrywców Talentów.

  A. Wojtkowska

   

   

 • POTYCZKI Z ORTOGRAFIĄ

   

  14 marca 2014  r. w Szkole Podstawowej nr 4 odbył się III etap  Międzyszkolnego Konkursu

  Ortograficznego klas II i III” Mistrz Ortografii”. Naszą szkołę reprezentowało trzech uczniów klas drugich: Przemek Rybkiewicz, Barbara Gwiazda i Roksana Wyrykowska oraz  Paulina Grzymała, Kasia Koguciuk i Natalia Stosio  z klas trzecich.

  Uczniowie zmagali się najpierw z dyktandem, a następnie  uzupełniali tekst z lukami.

  Oto wyniki:

  W klasach  trzecich  tytuł Mistrza Ortografii – I miejsce  zdobyła Natalia Grzymała z kl.IIIc,

  II miejsce  przypadło Natalii Stosio z kl. III a.

  W klasach drugich  II miejsce zdobył Przemek Rybkiewicz.kl.IIb

   

  Gratulujemy !!!

   

  Bożena Hryniewicka

 • III edycja akcji "Książka dla biblioteki" została przedłużona do 16 kwietnia.
   

   

 • DZIEŃ OTWARTEGO PORADNICTWA

   

  W środę 19.III.2014r. w godzinach 17.30 – 19.00  odbył się w naszej szkole Dzień Otwartego Poradnictwa. Na rodziców w holu głównym szkoły  oczekiwali specjaliści: psycholog, logopedzi, reedukatorzy, nauczyciel korektywy oraz terapeuta terapii polisensorycznej.

     

   

 • KONKURS MATEMATYCZNY PANGEA

  Miło nam poinformować, że do II etapu konkursu matematycznego PANGEA  organizowanego przez szkołę MERIDIAN zakwalifikowało się troje uczniów naszej szkoły: Jakub Bojanowski, Julia Jodczyk i Antonina Sochacka.

  Drugi etap konkursu odbędzie się 28 marca 2014 w Vistula University mieszczącym się przy ul. Stokłosy 3 na warszawskim Ursynowie. Szczegółowe informacje są do uzyskania na stronie www.pangea.edu.pl

  Naszym uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w drugim etapie konkursu!

  Trzymamy kciuki!

  Agnieszka Köprülü

 • LAUREACI KONKURSU PLASTYCZNEGO

   „ZAPUSTY- STAROPOLSKI KARNAWAŁ”

   

     Rok 2014 - rok dwusetnej rocznicy urodzin Oskara Kolberga stał się doskonałym pretekstem do promocji polskiej kultury ludowej wśród najmłodszych członków naszej społeczności. Dlatego - pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty- firma EDEMED (Edukacja, Ekologia, Medycyna) we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Pomiechówku oraz Stowarzyszeniem Miłośników Tradycji i Kultury „Boryna” zorganizowała konkurs plastyczny pod tytułem „Zapusty – staropolski karnawał”.

  Uczennice klasy III c:

  Natalia Grzymała, Zuzanna Czubrychowska, Brygida Pokorska oraz Alicja Ziąbska zdobyły I miejsce w tym konkursie. 

  Ich praca została wykonana pod kierunkiem wychowawczyni - Bożeny Madejskiej.

     Celem  konkursu było:

  1. kształtowanie świadomości narodowej oraz kultywowanie tradycji;

  2. promocja rodzimego folkloru;

  3. rozszerzenie wiedzy dzieci na temat staropolskich zwyczajów karnawałowych;

  4. popularyzacja dzieła Oskara Kolberga;

  5. rozwój umiejętności plastycznych;

  6. motywowanie dzieci do poszukiwań artystycznych w zakresie polskich tradycji ludowych;

  7. promocja tradycyjnych form aktywnego spędzania wolnego czasu wśród dzieci.

   

     W konkursie brały udział szkoły warszawskie oraz szkoły z kilkunastu powiatów województwa mazowieckiego. Nadesłano 134 prace. Oceniała je komisja, w skład której wchodzili artyści plastycy.

     Nagrodą za zajęcie I miejsca są karnety uprawniające zwycięską klasę III c do bezpłatnego uczestnictwa w jednodniowej wycieczce do gospodarstwa agroedukacyjnego „Wymysły pod Lasem”, połączoną
  z udziałem w warsztatach edukacyjnych „Pisanki, pisanki … - warsztaty wielkopostno- wielkanocne”.
  W programie wiele atrakcji m.in.: poznawanie rozmaitych technik zdobienia jaj wielkanocnych
  (włącznie z metodą nakładania wosku, rycia oraz naklejania łowickich oklejanek), wykonanie palmy kurpiowskiej, własnoręczne dekorowanie świątecznych mazurków, śpiewanie pieśni wielkopostnych. Celem tych warsztatów jest zapoznanie dzieci z obrzędami związanymi z Wielkim Postem, Niedzielą Palmową, Wielkim Piątkiem oraz Lanym Poniedziałkiem. Przewidziany jest też ciepły posiłek dla uczestników.

      Wartość karnetu uprawniającego do udziału w warsztacie grupy 50-osobowej wynosi 3000 zł.

  Cieszymy się, że to właśnie uczennice naszej szkoły zdobyły (ex aequo) I miejsce i „wywalczyły” taką ciekawą nagrodę.

   

  Bożena Madejska

strona: