Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Stanisława Staszica w Piastowie
Strona główna
Wymagania klasa I Wymagania klasa II Wymagania dla kl III

Wymagania z angielskiego kl 0-3

Wymagania klasa I

JĘZYK ANGIELSKI  rok szkolny 2014/2015

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I a, I b, I c, I d

 

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń TIGER 1 Nr dop. 673/1/2013

Program Nauczania Języka Angielskiego dla I etapu edukacyjnego

Autorzy: Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska

 

SEMESTR I

WYMAGANIA PODSTAWOWE

 

ROZUMIENIE / SŁUCHANIE

 • rozumie polecenia nauczyciela i potrafi je wraz z nim wykonać;
 • rozumie sens opowiedzianych historyjek, dialogów, bajek, jeśli są wsparte gestem, przedmiotem;
 • rozpoznaje zwroty używane na co dzień np. powitanie i pożegnanie;
 • rozumie sens stosowanych na zajęciach pytań i wyrażeń ( podstawowe konstrukcje językowe), jeśli są wsparte gestem;
 • rozpoznaje poznanych bohaterów;
 • rozpoznaje nazwy liczebników od 1 do 10;
 • rozpoznaje/ rozróżnia poznane słownictwo ( przybory szkolne, sprzęty w klasie, nazwy czynności wykonywanych w klasie, kolory, części ciała, zmysły i nazwy czynności związanych ze zmysłami, nazwy zwierząt domowych, nazwy członków rodziny, zwroty grzecznościowe);
 • rozpoznaje życzenia świąteczne: Merry Christmas, Happy birthday, etc.;

 

MÓWIENIE

 • potrafi się przywitać i pożegnać;
 • pyta o imię i przedstawia się: What`s your name? I am  …;
 • nazywa poznanych bohaterów;
 • liczy w zakresie 1 -10;
 • stosuje zwroty grzecznościowe;
 • śpiewa proste piosenki, recytuje krótkie wierszyki i rymowanki;
 • powtarza poznane słówka, wyrażenia;
 • składa samodzielnie proste życzenia: świąteczne Merry Christmas, urodzinowe Happy birthday;

 

CZYTANIE ( UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA ZALEŻNA OD MOŻLIOWŚCI DZIECKA)

 • rozpoznaje proste formy pisemne poznanych wyrazów;

 

PISANIE

 • próba pisania po śladzie prostych nazw ( np. kolorów, członków rodziny);

 

SŁOWNICTWO

 • zna poznane podczas zajęć słownictwo i wyrażenia ( przybory szkolne, sprzęty w klasie, nazwy czynności wykonywanych w klasie, kolory, części ciała, zmysły i nazwy czynności związanych ze zmysłami, nazwy zwierząt domowych, nazwy członków rodziny, zwroty grzecznościowe);

 

WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań podstawowych i wymagań na ocenę bardzo dobrze. Jest bardzo samodzielny w swoich działaniach.

 

 

SEMESTR II

WYMAGANIA PODSTAWOWE

 

ROZUMIENIE / SŁUCHANIE

 • rozumie poznane polecenia i zwroty i właściwie na nie reaguje;
 • rozumie sens opowiedzianych historyjek, dialogów, bajek jeśli są wsparte gestem, przedmiotem;
 • rozumie proste informacje podane w języku standardowym na tematy bliskie dziecku ( dom, szkoła, rodzina, jedzenie);
 • rozumie sens stosowanych na zajęciach prostych pytań i wyrażeń ( podstawowe konstrukcje językowe);
 • rozpoznaje poznanych bohaterów;
 • rozpoznaje nazwy liczebników od 1 do 10;
 • rozpoznaje/ rozróżnia poznane słownictwo ( przybory szkolne, sprzęty w klasie, nazwy zabawek, kolory, nazwy członków rodziny, części ciała, zmysły i nazwy czynności związanych ze zmysłami, nazwy zwierząt /dzikich i domowych/, przymiotniki określające stan pogody, produkty spożywcze i przedmioty używane podczas posiłków, nazwy umiejętności wykonywanych w klasie, nazwy czynności, przymiotniki określające wielkość, przyimki określające położenie, zwroty grzecznościowe );

 

 • rozpoznaje życzenia świąteczne: Merry Christmas, Happy Easter  i urodzinowe Happy birthday;

 

MÓWIENIE

 • potrafi się przywitać i pożegnać, określić swoje samopoczucie;
 • potrafi się przedstawić ( imię, nazwisko, wiek);
 • nazywa poznanych bohaterów;
 • liczy w zakresie 1 do 10;
 • śpiewa piosenki, recytuje wierszyki i rymowanki;
 • powtarza poznane słówka, wyrażenia, proste zdania i próbuje je stosować;
 • określa prostym zdaniem przedmiot:   A yellow pen.
 • składa samodzielnie proste życzenia: świąteczne Merry Christmas,Happy Easter, urodzinowe Happy birthday;

 

CZYTANIE ( UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA ZALEŻNA OD MOŻLIWOŚCI DZIECKA)

 • rozpoznaje proste formy pisemne poznanych wyrazów ( przybory szkolne, sprzęty w klasie, nazwy zabawek, kolory, nazwy członków rodziny, części ciała, zmysły, nazwy zwierząt /dzikich i domowych/, przymiotniki określające stan pogody, produkty spożywcze i przedmioty używane podczas posiłków, nazwy umiejętności wykonywanych w klasie, nazwy czynności, przymiotniki określające wielkość, przyimki określające położenie, zwroty grzecznościowe ) i stara się je czytać;

 

PISANIE

 • pisze po śladzie i przepisuje (odwzorowuje) proste nazwy poznane podczas zajęć;
 • stara się uzupełniać zdania, teksty poznanymi wyrazami;

 

SŁOWNICTWO

 • zna poznane podczas zajęć słownictwo i wyrażenia ( przybory szkolne, sprzęty w klasie, nazwy zabawek, kolory, nazwy członków rodziny, części ciała, zmysły i nazwy czynności związanych ze zmysłami, nazwy zwierząt /dzikich i domowych/, przymiotniki określające stan pogody, produkty spożywcze i przedmioty używane podczas posiłków, nazwy umiejętności wykonywanych w klasie, nazwy czynności, przymiotniki określające wielkość, przyimki określające położenie, zwroty grzecznościowe );

 

WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań podstawowych i wymagań na ocenę bardzo dobrze. Jest bardzo samodzielny w swoich działaniach.

 

Ustalenia dodatkowe:

Wymagania edukacyjne są dostosowywane do możliwości i umiejętności ucznia.

 

Ocenianiu kształtującemu  w klasie I podlegać będą:

 • portfolio językowe ucznia,
 • bieżąca wypowiedź ustna ucznia;

 

 

Powyższe wymagania są zgodne z rozporządzeniem MEN z dn. 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz standardami wymagań będących podstawą przeprowadzenia sprawdzianu w klasie szóstej. (Dz.U.Nr.4,poz.17)

          

                                                         Opracowanie:  Agnieszka Gołda

                                                                                  Magdalena Materska – Orych

                                                                                  nauczyciele języka angielskiego w klasach I – III