Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Stanisława Staszica w Piastowie
Strona główna

Wymagania z angielskiego kl 0-6

Wymagania klasa I

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I                      JĘZYK ANGIELSKI

 

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń BUGS WORLD 1 Nr dop. 30/1/2009

Program Nauczania Języka Angielskiego dla I etapu edukacyjnego

Autorzy: Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska

 

SEMESTR I

WYMAGANIA PODSTAWOWE

 

ROZUMIENIE / SŁUCHANIE

·         rozumie polecenia nauczyciela i potrafi je wraz z nim wykonać;

·         rozumie sens opowiedzianych historyjek, dialogów, bajek, jeśli są wsparte gestem, przedmiotem;

·         rozpoznaje zwroty używane na co dzień np. powitanie i pożegnanie;

·         rozumie sens stosowanych na zajęciach pytań i wyrażeń ( podstawowe konstrukcje językowe), jeśli są wsparte gestem;

·         rozpoznaje poznanych bohaterów;

·         rozpoznaje nazwy liczebników od 1 do 10;

·         rozpoznaje/ rozróżnia poznane słownictwo ( przybory szkolne, sprzęty w klasie, nazwy zabawek, kolory, części ciała, zmysły, nazwy zwierząt, przymiotniki określające stan pogody, zwroty grzecznościowe);

·         rozpoznaje życzenia świąteczne: Merry Christmas, Happy birthday, etc.;

 

MÓWIENIE

·         potrafi się przywitać i pożegnać;

·         pyta o imię i przedstawia się: What`s your name? I am  …;

·         nazywa poznanych bohaterów;

·         liczy w zakresie 1 -10;

·         stosuje zwroty grzecznościowe;

·         śpiewa proste piosenki, recytuje krótkie wierszyki i rymowanki;

·         powtarza poznane słówka, wyrażenia;

·         składa samodzielnie proste życzenia: świąteczne Merry Christmas, urodzinowe Happy birthday;

 

CZYTANIE ( UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA ZALEŻNA OD MOŻLIOWŚCI DZIECKA)

·          rozpoznaje proste formy pisemne poznanych wyrazów;

 

PISANIE

  • próba pisania po śladzie prostych nazw ( np. kolorów, nazw zabawek i zwierząt);

 

SŁOWNICTWO

·         zna poznane podczas zajęć słownictwo i wyrażenia ( nazwy przyborów  i przedmiotów szkolnych, przyborów i sprzętów w klasie, nazw zabawek, kolorów, nazw zwierząt, części ciała, zmysły, przymiotniki określające stan pogody, zwroty grzecznościowe);

 

WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań podstawowych i wymagań na ocenę bardzo dobrze. Jest bardzo samodzielny w swoich działaniach.

 

 

SEMESTR II

WYMAGANIA PODSTAWOWE

 

ROZUMIENIE / SŁUCHANIE

·         rozumie poznane polecenia i zwroty i właściwie na nie reaguje;

·         rozumie sens opowiedzianych historyjek, dialogów, bajek jeśli są wsparte gestem, przedmiotem;

·         rozumie proste informacje podane w języku standardowym na tematy bliskie dziecku ( dom, szkoła, rodzina, jedzenie);

·         rozumie sens stosowanych na zajęciach prostych pytań i wyrażeń ( podstawowe konstrukcje językowe);

·         rozpoznaje poznanych bohaterów;

·         rozpoznaje nazwy liczebników od 1 do 10;

·         rozpoznaje/ rozróżnia poznane słownictwo ( przybory szkolne, sprzęty w klasie, nazwy zabawek, kolory, członków rodziny, części ciała, zmysły, nazwy zwierząt, przymiotniki określające stan pogody, produkty spożywcze- jedzenie, nazwy umiejętności, przymiotniki określające wielkość );

·         rozpoznaje życzenia świąteczne: Merry Christmas, Happy Easter  i urodzinowe Happy birthday;

 

MÓWIENIE

·         potrafi się przywitać i pożegnać, określić swoje samopoczucie;

·         potrafi się przedstawić ( imię, nazwisko, wiek);

·         nazywa poznanych bohaterów;

·         liczy w zakresie 1 do 10;

·         śpiewa piosenki, recytuje wierszyki i rymowanki;

·         powtarza poznane słówka, wyrażenia, proste zdania i próbuje je stosować;

·         określa prostym zdaniem przedmiot:   A yellow pen.

·         składa samodzielnie proste życzenia: świąteczne Merry Christmas,Happy Easter, urodzinowe Happy birthday;

 

CZYTANIE ( UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA ZALEŻNA OD MOŻLIWOŚCI DZIECKA)

·         rozpoznaje proste formy pisemne poznanych wyrazów (przybory szkolne, sprzęty w klasie, nazwy zabawek, kolory, członków rodziny, przedmioty, części ciała, zmysły, nazwy zwierząt, przymiotniki określające stan pogody, produkty spożywcze, nazwy umiejętności, przymiotniki określające wielkość )
i stara się je czytać;

 

PISANIE

  • pisze po śladzie i przepisuje (odwzorowuje) proste nazwy poznane podczas zajęć;
  • stara się uzupełniać zdania, teksty poznanymi wyrazami;

 

SŁOWNICTWO

·         zna poznane podczas zajęć słownictwo i wyrażenia ( nazwy przyborów  i przedmiotów szkolnych, przyborów i sprzętów w klasie, nazwy zabawek, kolorów, członków rodziny, przedmiotów codziennego użytku, nazwy zwierząt, przymiotniki określające stan pogody, produkty spożywcze, części ciała, nazwy umiejętności, przymiotniki określające wielkość, zwroty grzecznościowe ).

 

WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań podstawowych i wymagań na ocenę bardzo dobrze. Jest bardzo samodzielny w swoich działaniach.

 

Ustalenia dodatkowe:

Wymagania edukacyjne są dostosowywane do możliwości i umiejętności ucznia.

 

Ocenianiu kształtującemu  w klasie I podlegać będą:

·         portfolio językowe ucznia,

·         bieżąca wypowiedź ustna ucznia;

 

 

Powyższe wymagania są zgodne z rozporządzeniem MEN z dn. 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz standardami wymagań będących podstawą przeprowadzenia sprawdzianu w klasie szóstej. (Dz.U.Nr.4,poz.17)

          

 

                                                         Opracowanie:  Agnieszka Gołda

                                                                                   Magdalena Kolęda  

                                                                             nauczyciele języka angielskiego w klasach I – III