Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Stanisława Staszica w Piastowie
Strona główna
Wymagania w kl IV Wymagania klasa V Wymagania klasa VI

Wymagania

Wymagania w kl IV

 

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV w roku szkolnym 2014/2015

 

Wiedza i umiejętności oparte na programie Evolution 1 Plus

 

Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje, jeśli nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą, czyli nie potrafi wykonać:

- zadań o elementarnym stopniu trudności

- wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalszą naukę.

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania języka angielskiego
w klasie V,  samodzielnie  i twórczo rozwija swoje uzdolnienia oraz odnosi sukcesy w konkursach przedmiotowych na poziomie pozaszkolnym, uzyskuje z przedmiotu ocenę celującą semestralną lub roczną (pod warunkiem przygotowania  prezentacji własnej wiedzy i osiągnięć
w Tygodniu Nauki).

 

 

 

 

 

 

POZIOM PODSTAWOWY

 

POZIOM PONADPODSTAWOWY

 

 

OGÓLNE

KRYTERIA

OCENIANIA

 

Ocena dopuszczająca

 

☼ niewielka samodzielność

☼ odtwórcza wiedza

☼ skuteczne próby opanowania materiału

☼ wiedza i umiejętności

na poziomie minimalnym, umożliwiającym dalsze przyswajanie materiału

 

           

 

 

Ocena dostateczna

 

☼ wolne tempo wypowiedzi

☼ proste zdania

☼ właściwa reakcja językowa na prostą wypowiedź rozmówcy

☼ poprawne mówienie

z uwzględnieniem zasad właściwej wymowy, zapewniających zrozumienie wypowiedzi

☼ dopuszczalne błędy językowe, które nie zakłócają rozumienia

 

 

 

Ocena dobra

 

☼ logiczna konstrukcja wypowiedzi

☼ niezbyt urozmaicone konstrukcje do wyrażania opinii

☼ błędy językowe, które nie zakłócają komunikacji; poprawna wymowa

i intonacja

☼ wypowiedź w pełni zrozumiała

☼ poprawny wybór formy

i stylu wypowiedzi

 

 

Ocena bardzo dobra

 

☼ wypowiedź ciekawa, płynna, bogata w treść

i słownictwo

☼ poprawna wymowa

i intonacja, zbliżona

do wypowiedzi rodzimych użytkowników języka

☼ sporadyczne błędy językowe, które nie zakłócają komunikacji

☼ wypowiedź w całości zrozumiała

☼ bezbłędny wybór formy i stylu wypowiedzi

 

 

 

OCENA

PROJEKTÓW

 

Projekt oparty

o podstawowe słownictwo

i wyrażenia. Praca

w większości odtwórcza, zawierająca liczne błędy, które jednak nie zakłócają odbioru.

 

 

Projekt zbudowany

w oparciu o proste zdania. Praca zawierająca sporo błędów językowych. Widoczny większy stopień samodzielności. Ograniczone słownictwo.

 

 

Praca ciekawa, ale nie wyczerpująca tematu

i możliwości leksykalnych. Zdania proste, ale

w większości poprawne. Pojedyncze błędy językowe.

 

 

Praca bardzo interesująca, wykonana z dużą starannością. Wyczerpany temat i wykorzystane możliwości leksykalne. Użyte w pełni poprawne konstrukcje gramatyczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV - SEMESTR I

 

 

UNIT 1

 

ocena

 • dopuszczający
 • dostateczny
 • dobry
 • bardzo dobry

Znajomość środków językowych

 • Słabo zna i z trudem podaje dane osobowe, zainteresowania, nazwy popularnych zawodów, liczby (1‒10), przedmioty nauczania, alfabet.
 • Słabo zna i z trudem podaje formy pełne i skrócone czasownika „być” (to be) w liczbie pojedynczej w czasie Present Simple.
 • Ma trudności z poprawnym użyciem zaimków osobowych dla 1. i 2. osoby liczby pojedynczej.
 • Częściowo zna i umie podać dane osobowe, zainteresowania, nazwy popularnych zawodów, liczby (1‒10), przedmioty nauczania, alfabet.
 • Częściowo zna i z trudem podaje formy pełne

i skrócone czasownika „być” (to be) w liczbie pojedynczej w czasie Present Simple. 

 • Ma niewielkie trudności

z poprawnym użyciem zaimków osobowych dla 1.

i 2. osoby liczby pojedynczej.

 • W większości zna i umie podać dane osobowe, zainteresowania, nazwy popularnych zawodów, liczby (1‒10), przedmioty nauczania, alfabet.
 • W większości zna i umie podać formy pełne

i skrócone czasownika „być” (to be) w liczbie pojedynczej w czasie Present Simple.

 • Z reguły poprawnie używa zaimków osobowych dla 1. i 2. osoby liczby pojedynczej.
 • Zna i umie podać dane osobowe, zainteresowania, nazwy popularnych zawodów, liczby (1‒10), przedmioty nauczania,

alfabet.

 • Zna i umie podać formy pełne i skrócone czasownika „być” (to be) w liczbie pojedynczej w czasie Present Simple.
 • Poprawnie używa zaimków osobowych dla 1. i 2. osoby liczby pojedynczej.

Czytanie

 • Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem określa sens,wyszukuje potrzebne informacje, pomimo pomocy nauczyciela.
 • Częściowo rozumie ogólny sens tekstu czytanego

i z pomocą nauczyciela wyszukuje w nim potrzebne informacje.

 • Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje

w nim potrzebne informacje.

 • Rozumie sens tekstu czytanego i samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje.

Słuchanie

 • Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje pomimo pomocy nauczyciela.
 • Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców pomimo pomocy nauczyciela.
 • Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim potrzebne informacje.
 • Częściowo rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.
 • Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje

w nim potrzebne informacje.

 • Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.
 • Rozumie tekst słuchany

i samodzielnie odnajduje

w nim potrzebne informacje.

 • Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.

Pisanie

 • Popełniając liczne błędy, opisuje ludzi.
 • Popełniając błędy, opisuje ludzi.
 • Popełniając nieliczne błędy, opisuje ludzi.
 • Poprawnie opisuje ludzi.

Mówienie

 • Popełniając liczne błędy, przedstawia siebie, inne osoby.
 • Z trudem wymawia dźwięk /t/.
 • Popełniając błędy, przedstawia siebie, inne osoby.
 • Popełniając błędy, wymawia dźwięk /t/
 • Popełniając nieliczne błędy, przedstawia siebie, inne osoby.
 • Popełniając nieliczne błędy, wymawia dźwięk /t/.
 • Poprawnie przedstawia siebie, inne osoby.
 • Poprawnie wymawia dźwięk /t/.

Reagowanie

 • Popełniając liczne błędy przedstawia siebie, pyta

o samopoczucie, udziela

i uzyskuje informacje.

 • Popełniając błędy, przedstawia siebie, pyta

o samopoczucie, udziela

i uzyskuje informacje.

 • Popełniając nieliczne błędy, przedstawia siebie, pyta o samopoczucie, udziela i uzyskuje informacje.
 • Poprawnie przedstawia siebie, pyta o samopoczucie, udziela i uzyskuje informacje.

Przetwarzanie tekstu

 • W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego        i czytanego.
 • Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego.
 • W większości przekazuje informacje uzyskane

z tekstu słuchanego

i czytanego.

 • Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego       i czytanego.

 

 

 

UNIT 2

 

Znajomość środków językowych

 • Słabo zna i z trudem podaje dane personalne, liczby (1‒20), popularne zawody, przedmioty codziennego użytku, alfabet.
 • Słabo zna i z trudem podaje formy twierdzące, przeczące

i pytające czasownika „być” (to be) w liczbie pojedynczej w czasie Present Simple.

 • Słabo zna i z trudem rozróżnia przedimki nieokreślone.
 • Ma trudności z poprawnym użyciem zaimków osobowych dla 3. osoby liczby pojedynczej.
 • Częściowo zna i umie podać dane personalne, liczby (1‒20), popularne zawody, przedmioty codziennego użytku, alfabet.
 • Częściowo zna i z trudem podaje formy twierdzące, przeczące i pytające czasownika „być” (to be)

w liczbie pojedynczej

w czasie Present Simple.

 • Częściowo zna i rozróżnia przedimki nieokreślone.
 • Ma niewielkie trudności

z poprawnym użyciem zaimków osobowych dla 3. osoby liczby pojedynczej.

 • W większości zna i umie podać dane personalne, liczby (1‒20), popularne zawody, przedmioty codziennego użytku, alfabet.
 • W większości zna i podaje formy twierdzące, przeczące i pytające czasownika „być” (to be) w liczbie pojedynczej w czasie Present Simple.
 • W większości zna

i rozróżnia przedimki nieokreślone.

 • Z reguły poprawnie używa zaimków osobowych dla 3. osoby liczby pojedynczej.
 • Zna i umie podać dane personalne, liczby (1‒20), popularne zawody, przedmioty codziennego użytku, alfabet.
 • Zna i umie podać formy twierdzące, przeczące

i pytające czasownika „być” (to be) w liczbie pojedynczej w czasie Present Simple.

 • Zna i umie odróżnić przedimki nieokreślone.
 • Poprawnie używa zaimków osobowych dla 3. osoby liczby pojedynczej.

Czytanie

 • Ma trudności z rozumieniem sensu tekstu czytanego,

z trudem wyszukuje potrzebne informacje, pomimo pomocy nauczyciela.

 • Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą nauczyciela wyszukuje

w nim potrzebne informacje.

 • Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje

w nim potrzebne informacje.

 • Rozumie tekst czytany

i samodzielnie wyszukuje

w nim potrzebne informacje.

Słuchanie

 • Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje, pomimo pomocy nauczyciela.
 • Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców pomimo pomocy nauczyciela.
 • Ma trudności z poprawnym rozpoznaniem sytuacji komunikacyjnych.
 • Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim potrzebne informacje.
 • Częściowo rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.
 • Częściowo poprawnie rozpoznaje sytuacje komunikacyjne.
 • Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje

w nim potrzebne informacje.

 • Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.
 • Zazwyczaj poprawnie rozpoznaje sytuacje komunikatywne.
 • Rozumie tekst słuchany

i samodzielnie odnajduje

w nim potrzebne informacje.

 • Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.
 • Zawsze poprawnie rozpoznaje sytuacje komunikatywne.

Pisanie

 • Popełniając liczne błędy, opisuje osoby.
 • Popełniając błędy, opisuje osoby.
 • Popełniając nieliczne błędy, opisuje osoby.
 • Poprawnie opisuje osoby.

Mówienie

 • Popełniając liczne błędy, pyta o dane osobowe, opisuje osoby na podstawie ilustracji.
 • Wymowa dźwięku /w/ sprawia znaczne problemy.
 • Popełniając błędy, pyta

o dane osobowe, opisuje osoby na podstawie ilustracji.

 • Wymowa dźwięku /w/ sprawia problemy.
 • Popełniając nieliczne błędy, pyta o dane osobowe, opisuje osoby

na podstawie ilustracji

 • Wymowa dźwięku /w/ sprawia nieznaczne problemy.
 • Poprawnie pyta o dane osobowe, opisuje osoby

na podstawie ilustracji.

 • Poprawnie wymawia dźwięk /w/.

Reagowanie

 • Popełniając liczne błędy podaje dane osobowe, wyraża opinie, udziela i uzyskuje informacje.
 • Popełniając błędy podaje dane osobowe, wyraża opinie, udziela i uzyskuje informacje.
 • Popełniając nieliczne błędy podaje dane osobowe, wyraża opinie, udziela

i uzyskuje informacje.

 • Poprawnie podaje dane osobowe, wyraża opinie, udziela i uzyskuje informacje.

Przetwarzanie tekstu

 • W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego        i czytanego.
 • Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego.
 • W większości przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego

i czytanego.

 • Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego       i czytanego.

 

UNIT 3

 

Znajomość środków językowych

 • Słabo zna i z trudem podaje dane osobowe, nazwy przyborów szkolnych, wymienia podstawowe przymiotniki, kolory, przedmioty codziennego użytku.
 • Słabo zna i z trudem tworzy formy dopełniacza saksońskiego.
 • Słabo zna i z trudem stosuje przymiotniki dzierżawcze.
 • Słabo zna i z trudem stosuje przedimki nieokreślone

(a, an) oraz zaimki pytające: czyj?, czyja?, czyje? (whose?)

 • Częściowo zna i umie podać dane osobowe, nazwy przyborów szkolnych, wymienia podstawowe przymiotniki, kolory, przedmioty codziennego użytku.
 • Częściowo zna i z trudem tworzy formy dopełniacza saksońskiego.
 • Częściowo zna i stosuje przymiotniki dzierżawcze.
 • Częściowo zna i zdarza się, że popełnia błędy, stosując przedimki nieokreślone

(a, an) oraz zaimki pytające: czyj?, czyja?, czyje? (whose?)

 • W większości zna i umie podać dane osobowe, nazwy przyborów szkolnych, wymienia podstawowe przymiotniki, kolory, przedmioty codziennego użytku.
 • W większości zna i umie podać formy dopełniacza saksońskiego.
 • W większości zna i umie zastosować przymiotniki dzierżawcze.
 • W większości zna

i zazwyczaj poprawnie stosuje przedimki nieokreślone (a, an) oraz zaimki pytające: czyj?, czyja?, czyje? (whose?)

 • Zna i umie podać dane osobowe, nazwy przyborów szkolnych, wymienia podstawowe przymiotniki, kolory, przedmioty codziennego użytku.
 • Zna i umie podać formy dopełniacza saksońskiego.
 • Zna i umie zastosować przymiotniki dzierżawcze.
 • Zna i poprawnie stosuje przedimki nieokreślone

(a, an) oraz zaimki pytające: czyj?, czyja?, czyje? (whose?)

Czytanie

 • Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem wyszukuje potrzebne informacje pomimo pomocy nauczyciela.
 • Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą nauczyciela wyszukuje

w nim potrzebne informacje.

 • Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje

w nim potrzebne informacje.

 • Rozumie tekst czytany

i samodzielnie wyszukuje

w nim potrzebne informacje.

Słuchanie

 • Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje pomimo pomocy nauczyciela.
 • Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców pomimo pomocy nauczyciela.
 • Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim potrzebne informacje.
 • Częściowo rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.
 • Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje

w nim potrzebne informacje.

 • Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.
 • Rozumie tekst słuchany

i samodzielnie odnajduje.

w nim potrzebne informacje.

 • Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.

Pisanie

 • Popełniając liczne błędy, opisuje przedmioty.
 • Popełniając błędy, opisuje przedmioty.
 • Popełniając nieliczne błędy, opisuje przedmioty
 • Używając dość bogatego słownictwa, poprawnie opisuje przedmioty.

Mówienie

 • W niewielkim stopniu opisuje przedmioty, ludzi.
 • Wymowa dźwięku /ə/ sprawia znaczne problemy.
 • Opisując przedmioty, ludzi popełnia liczne błędy
 • Wymowa dźwięku /ə/ sprawia problemy.  
 • Dość poprawnie opisuje przedmioty i osoby
 • Wymowa dźwięku /ə/ sprawia nieliczne problemy.
 • Używając bogatego słownictwa, poprawnie opisuje przedmioty i ludzi.
 • Poprawnie wymawia dźwięk /ə/ .

Reagowanie

 • Popełniając liczne błędy, pyta o przynależność, wyraża stan posiadania, udziela informacji i je uzyskuje.
 • Popełniając błędy, pyta

o przynależność, wyraża stan posiadania, udziela informacji i je uzyskuje.

 • Popełniając nieliczne błędy, pyta

o przynależność, wyraża stan posiadania, udziela

informacji i je uzyskuje.

 • Poprawnie  pyta

o przynależność, wyraża stan posiadania, udziela informacji i je uzyskuje.

Przetwarzanie tekstu

 • W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego         i czytanego.
 • Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego.
 • W większości przekazuje informacje uzyskane

z tekstu słuchanego

i czytanego.

 • Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego       i czytanego.

 

UNIT 4

 

Znajomość środków językowych

 • Słabo zna i z trudem podaje podstawowe czasowniki, przedmioty codziennego użytku, nazywa wyposażenia domu, opisuje pomieszczenia.
 • Słabo zna i z trudem stosuje przyimki miejsca, przedimki określone i nieokreślone, tryb rozkazujący.
 • Częściowo zna i umie podać podstawowe czasowniki, przedmioty codziennego użytku, nazywa wyposażenia domu, opisuje pomieszczenia.
 • Częściowo zna i stosuje przyimki miejsca, przedimki określone i nieokreślone, tryb rozkazujący.
 • W większości zna i umie podać podstawowe czasowniki, przedmioty codziennego użytku, nazywa wyposażenia domu, opisuje pomieszczenia.
 • W większości zna i stosuje przyimki miejsca, przedimki określone i nieokreślone, tryb rozkazujący.
 • Zna i umie podać podstawowe czasowniki, przedmioty codziennego użytku, nazywa wyposażenia domu, opisuje pomieszczenia.
 • Zna i stosuje przyimki miejsca, przedimki określone i nieokreślone, tryb rozkazujący.

Czytanie

 • Ma trudności z rozumieniem sensu tekstu czytanego,

z trudem wyszukuje potrzebne informacje pomimo pomocy nauczyciela.

 • Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą nauczyciela wyszukuje

w nim potrzebne informacje.

 • Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje

w nim potrzebne informacje.

 • Rozumie tekst czytany

i samodzielnie wyszukuje

w nim potrzebne informacje.

Słuchanie

 • Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje, pomimo pomocy nauczyciela.
 • Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców pomimo pomocy nauczyciela.
 • Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim potrzebne informacje.
 • Częściowo rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.
 • Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje

w nim potrzebne informacje.

 • Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.
 • Rozumie tekst słuchany

i samodzielnie odnajduje

w nim potrzebne informacje.

 • Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.

Pisanie

 • Popełniając liczne błędy, opisuje położenie mebli, dokonuje opisu pokoju.
 • Popełniając błędy, opisuje położenie mebli, dokonuje opisu pokoju.
 • Popełniając nieliczne błędy, opisuje położenie mebli, dokonuje opisu pokoju.
 • Poprawnie opisuje położenie mebli, dokonuje opisu pokoju.

Mówienie

 • Popełniając dużą liczbę błędów, opisuje pokój.
 • Wymowa dźwięku /e/ sprawia znaczne problemy.
 • Popełniając błędy, opisuje pokój.
 • Wymowa dźwięku /e/ sprawia problemy.
 • Popełniając nieliczne błędy, opisuje pokój.
 • Wymowa dźwięku /e/ nie sprawia większych problemów.
 • Poprawnie, używając bogatego słownictwa, opisuje pokój.
 • Wymowa dźwięku /e/ nie sprawia żadnych problemów.

Reagowanie

 • Popełniając liczne błędy, wyraża opinie, prośby, podziękowania, udziela

i uzyskuje informacje, wydaje polecenia, odpowiada na polecenia.

 • Popełniając błędy, wyraża opinie, prośby, podziękowania, udziela i uzyskuje informacje, wydaje polecenia, odpowiada na polecenia.

 

 • Popełniając nieliczne błędy, wyraża opinie, prośby, podziękowania, udziela i uzyskuje informacje, wydaje polecenia, odpowiada na polecenia.
 • Poprawnie wyraża opinie, prośby, podziękowania, udziela i uzyskuje informacje, wydaje polecenia, odpowiada na polecenia.

 

Przetwarzanie tekstu

 • W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego.
 • Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego.
 • W większości przekazuje informacje uzyskane

z tekstu słuchanego

i czytanego.

 • Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego
  i czytanego.

 

UNIT 5

 

Znajomość środków językowych

 • Słabo zna i z trudem opisuje wygląd zewnętrzny osób, wymienia nazwy ubrań, zwierząt, roślin, z trudem wymienia kolory, przymiotniki, wyrażające opinie.
 • Słabo zna i z trudem stosuje formy twierdzące, przeczące

i pytające czasownika „być” (to be)  w czasie Present Simple.

 • Słabo zna i z trudem tworzy liczbę mnogą rzeczowników.
 • Słabo zna i z trudem stosuje zaimki wskazujące: this, that.
 • Częściowo zna i umie podać wygląd zewnętrzny osób, wymienia nazwy ubrań, zwierząt, roślin, częściowo wymienia przymiotniki, wyrażające opinie.
 • Częściowo zna i stosuje formy twierdzące, przeczące i pytające czasownika „być” (to be) w czasie Present Simple
 • Częściowo zna i z trudem tworzy liczbę mnogą rzeczowników.
 • Częściowo zna i stosuje zaimki wskazujące: this, that.
 • W większości zna i umie podać wygląd zewnętrzny osób, wymienia nazwy ubrań, zwierząt, roślin, wymienia większość przymiotników, wyrażających opinie.
 • W większości zna i stosuje formy twierdzące, przeczące i pytające czasownika „być” (to be)  w czasie Present Simple
 • W większości zna i tworzy liczbę mnogą rzeczowników.
 • W większości zna i stosuje zaimki wskazujące: this, that.
 • Zna i umie podać wygląd zewnętrzny osób, wymienia nazwy ubrań, zwierząt, roślin.
 • Wymienia poznane przymiotniki, wyrażające opinie.
 • Zna i stosuje formy twierdzące, przeczące

i pytające czasownika „być” (to be)  w czasie Present Simple.

 • Zna i tworzy liczbę mnogą rzeczowników.
 • Zna i stosuje zaimki wskazujące: this, that.

Czytanie

 • Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem wyszukuje potrzebne informacje pomimo pomocy nauczyciela.
 • Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą nauczyciela wyszukuje

w nim potrzebne informacje.

 • Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje

w nim potrzebne informacje.

 • Rozumie tekst czytany

i samodzielnie wyszukuje

w nim potrzebne informacje.

Słuchanie

 • Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje, pomimo pomocy nauczyciela.
 • Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców, pomimo pomocy nauczyciela.
 • Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim potrzebne informacje.
 • Częściowo rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.
 • Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje.
 • Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.
 • Rozumie tekst słuchany

i samodzielnie odnajduje

w nim potrzebne informacje.

 • Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.

Pisanie

 • Popełniając liczne błędy, opisuje znane osoby, opisuje przedmiot (mundurek).
 • Popełniając błędy, opisuje znane osoby, opisuje przedmiot (mundurek).
 • Popełniając nieliczne błędy, opisuje znane osoby, opisuje przedmiot (mundurek).
 • Poprawnie opisuje znane osoby, opisuje przedmiot (mundurek).

Mówienie

 • Popełniając liczne błędy, opisuje znaną osobę.
 • Popełnia liczne błędy, wymawiając dźwięk /s/.
 • Popełniając błędy, opisuje znaną osobę.
 • Popełnia błędy, wymawiając dźwięk /s/.
 • Popełniając nieliczne błędy, opisuje znaną osobę.
 • Popełnia nieliczne błędy, wymawiając dźwięk /s/.
 • Poprawnie opisuje znaną osobę.
 • Prawidłowo wymawia dźwięk /s/ .

Reagowanie

 • Popełniając liczne błędy, wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje, zgadza, nie zgadza się z rozmówcą.
 • Popełniając błędy, wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje, zgadza, nie zgadza się z rozmówcą.
 • Popełniając nieliczne błędy, wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje, zgadza, nie zgadza się z rozmówcą .
 • Poprawnie wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje, zgadza, nie zgadza się

z rozmówcą.

Przetwarzanie tekstu

 • W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego        i czytanego.
 • Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego.
 • W większości przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego

i czytanego.

 • Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego       i czytanego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV - SEMESTR II

 

 

UNIT 6

 

 

 

Ocena

 • dopuszczający
 • dostateczny
 • dobry
 • bardzo dobry

Znajomość środków językowych

 • Słabo zna i z trudem opisuje wygląd zewnętrzny, wymienia części ciała, nazywa emocje, rośliny i zwierzęta, cechy charakteru, członków rodziny.
 • Słabo zna i z trudem stosuje formę twierdzącą, przeczącą

i pytającą czasownika „mieć” (have got).

 • Słabo zna i z trudem stosuje zaimki wskazujące: this, that, these, those.
 • Częściowo zna i umie podać słowa opisujące wygląd zewnętrzny, części ciała, emocje, rośliny i zwierzęta, cechy charakteru, członków rodziny.
 • Częściowo zna i umie podać formę twierdzącą, przeczącą

i pytającą czasownika „mieć” (have got).

 • Częściowo zna i z trudem stosuje zaimki wskazujące: this, that, these, those.
 • W większości zna i umie podać słowa opisujące wygląd zewnętrzny, części ciała, emocje, rośliny

i zwierzęta, cechy charakteru, członków rodziny.

 • W większości zna i umie podać formę twierdzącą, przeczącą i pytającą czasownika „mieć” (have got).
 • W większości zna i stosuje zaimki wskazujące: this, that, these, those.
 • Zna i umie podać słowa opisujące wygląd zewnętrzny, części ciała, emocje, rośliny i zwierzęta, cechy charakteru, członków rodziny.
 • Zna i umie podać formę twierdzącą, przeczącą

i pytającą czasownika „mieć” (have got).

 • Zna i stosuje zaimki wskazujące: this, that, these, those.

Czytanie

 • Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem wyszukuje potrzebne informacje, pomimo pomocy nauczyciela.
 • Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą nauczyciela wyszukuje w nim potrzebne informacje
 • Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje

w nim potrzebne informacje

 • Rozumie tekst czytany

i samodzielnie wyszukuje

w nim potrzebne informacje

 

Słuchanie

 • Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje, pomimo pomocy nauczyciela.
 • Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców, pomimo pomocy nauczyciela.
 • Ma problemy z poprawnym rozpoznaniem sytuacji komunikacyjnych.
 • Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim potrzebne informacje.
 • Częściowo rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.
 • Częściowo poprawnie rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych.
 • Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje

w nim potrzebne informacje.

 • Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.
 • Zazwyczaj poprawnie rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych.
 • Rozumie tekst słuchany

i samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje.

 • Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.
 • Z łatwością rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych.

Pisanie

 • Popełniając liczne błędy, przedstawia informacje

o sobie na podstawie wzoru, opisuje rośliny.

 • Popełniając błędy, przedstawia informacje

o sobie na podstawie wzoru, opisuje rośliny.

 • Popełniając nieliczne błędy, przedstawia informacje

o sobie na podstawie wzoru, opisuje rośliny.

 • Poprawnie przedstawia informacje o sobie

na podstawie wzoru, opisuje rośliny.

Mówienie

 • Popełniając liczne błędy, opisuje cechy charakteru osób
 • Wymowa dźwięku /ð/ sprawia znaczne problemy.
 • Popełniając błędy, opisuje cechy charakteru osób
 • Wymowa dźwięku /ð/ sprawia  problemy.
 • Popełniając nieliczne błędy, opisuje cechy charakteru osób
 • Wymowa dźwięku /ð/ nie sprawia większych problemów.
 • Poprawnie opisuje cechy charakteru osób.
 • Wymowa dźwięku /ð/ nie sprawia żadnych problemów .

Reagowanie

 • Popełniając liczne błędy, wyraża opinie, zgadza się,   pyta o samopoczucie, wyraża przynależności, opisuje osoby.
 • Popełniając błędy, wyraża opinie, zgadza się, pyta

o samopoczucie, wyraża przynależności, opisuje osoby.

 

 • Popełniając nieliczne błędy, wyraża opinie, zgadza się, pyta o samopoczucie, wyraża przynależności, opisuje osoby.
 • Poprawnie wyraża opinie, zgadza się, pyta

o samopoczucie, wyraża przynależności, opisuje osoby

 

Przetwarzanie tekstu

 • W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego         i czytanego.
 • Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego.
 • W większości przekazuje informacje uzyskane

z tekstu słuchanego

i czytanego.

 • Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego         i czytanego.

 

UNIT 7

 

Znajomość środków językowych

 • Słabo zna i z trudem podaje nazwy popularnych dyscyplin sportowych, członków rodziny, sposobów spędzania czasu wolnego, instrumentów muzycznych, podstawowe przymiotniki.
 • Słabo zna i z trudem tworzy zdania twierdzące, przeczące

i pytające z czasownikiem modalnym „umieć” (can).

 • Słabo zna i z trudem stosuje przysłówki sposobu.
 • Częściowo zna i umie podać nazwy popularnych dyscyplin sportowych, członków rodziny, sposobów spędzania czasu wolnego, instrumentów muzycznych, podstawowe przymiotniki.
 • Częściowo zna i z trudem tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem modalnym „umieć” (can).
 • Częściowo zna i z trudem stosuje przysłówki sposobu.
 • W większości zna i umie podać nazwy popularnych dyscyplin sportowych, członków rodziny, sposobów spędzania czasu wolnego, instrumentów muzycznych, podstawowe przymiotniki.
 • W większości zna i z tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem modalnym „umieć” (can).
 • W większości zna i stosuje przysłówki sposobu.
 • Zna i umie podać nazwy popularnych dyscyplin sportowych, członków rodziny, sposobów spędzania czasu wolnego, instrumentów muzycznych, podstawowe przymiotniki.
 • Zna i tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające

z czasownikiem modalnym „umieć” (can).

 • Zna i stosuje przysłówki sposobu.

Czytanie

 • Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem wyszukuje potrzebne informacje pomimo pomocy nauczyciela.
 • Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą nauczyciela wyszukuje w nim potrzebne informacje.
 • Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje.
 • Rozumie tekst czytany

 samodzielnie wyszukuje

w nim potrzebne informacje.

Słuchanie

 • Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje, pomimo pomocy nauczyciela.
 • Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców pomimo pomocy nauczyciela.
 • Częściowo rozumie tekst słuchanego i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim potrzebne informacje.
 • Częściowo rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.
 • Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje.
 • Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.
 • Rozumie tekst słuchany

i samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje.

 • Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.

Pisanie

 • Popełniając liczne błędy, opisuje ulubionego muzyka, opisuje umiejętności członków rodziny.
 • Popełniając błędy, opisuje ulubionego muzyka, opisuje umiejętności członków rodziny.
 • Popełniając nieliczne błędy, opisuje ulubionego muzyka, opisuje umiejętności członków rodziny.
 • Poprawnie opisuje ulubionego muzyka, opisuje umiejętności członków rodziny.

Mówienie

 • Z trudem  przedstawia członków rodziny, mówi

o umiejętnościach.

 • Wymowa dźwięku /ɑː/ sprawia znaczne problemy.
 • Dość poprawnie przedstawia członków rodziny, mówi o umiejętnościach.
 • Wymowa dźwięku /ɑː/ sprawia problemy.
 • Zazwyczaj poprawnie przedstawia członków rodziny, mówi

o umiejętnościach.

 • Wymowa dźwięku /ɑː/ nie sprawia większych problemów.
 • Poprawnie przedstawia członków rodziny, mówi

o umiejętnościach.

 • Wymowa dźwięku /ɑː/ nie sprawia żadnych problemów.

Reagowanie

 • Popełniając liczne błędy, wyraża przynależność, umiejętność, określa stopień opanowania umiejętności
 • Popełniając błędy, wyraża przynależność, umiejętność, określa stopień opanowania umiejętności.
 • Popełniając nieliczne błędy, wyraża przynależność, umiejętność, określa stopień opanowania umiejętności.
 • Poprawnie wyraża przynależność, umiejętność, określa stopień opanowania umiejętności.

 

Przetwarzanie tekstu

 • W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego.
 • Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego.
 • W większości przekazuje informacje uzyskane

z tekstu słuchanego

i czytanego.

 • Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego

i czytanego.

 

 

 

UNIT 8

 

Znajomość środków językowych

 • Słabo zna i z trudem podaje

nazwy artykułów żywnościowych, członków rodziny, formy spędzania czasu wolnego, nazywa uczucia.

 • Słabo zna i z trudem tworzy zdania twierdzące, przeczące

i pytające w czasie Present Simple.

 • Słabo zna i z trudem stosuje czasownik „lubić” (like).
 • Częściowo zna i umie podać nazwy artykułów żywnościowych, członków rodziny, formy spędzania czasu wolnego, nazywa uczucia.
 • Częściowo zna i z trudem tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present Simple.
 • Częściowo zna i z trudem stosuje czasownik „lubić” (like).
 • W większości zna i umie podać nazwy artykułów żywnościowych, członków rodziny, formy spędzania czasu wolnego, nazywa uczucia.
 • W większości zna i  tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present Simple.
 • W większości zna i stosuje czasownik „lubić” (like).

 

 • Zna i umie podać nazwy artykułów żywnościowych, członków rodziny, formy spędzania czasu wolnego, nazywa uczucia.
 • Zna i tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present Simple.
 • Zna i stosuje czasownik „lubić” (like).

Czytanie

 • Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem wyszukuje potrzebne informacje pomimo pomocy nauczyciela.
 • Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą nauczyciela wyszukuje w nim potrzebne informacje.
 • Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje

w nim potrzebne informacje.

 • Rozumie tekst czytany

i samodzielnie wyszukuje

w nim potrzebne informacje.

Słuchanie

 • Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje pomimo pomocy nauczyciela.
 • Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców pomimo pomocy nauczyciela.
 • Ma trudności z wskazaniem intencji rozmówcy.
 • Ma znaczne problemy
  z rozpoznaniem rodzajów sytuacji komunikacyjnych.
 • Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim potrzebne informacje.
 • Częściowo rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.
 • Częściowo poprawnie określa intencje rozmówcy.
 • Częściowo poprawnie rozpoznaje sytuacje komunikacyjne.
 • Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje

w nim potrzebne informacje.

 • Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.
 • Zazwyczaj poprawnie określa intencje rozmówcy.
 • Zazwyczaj poprawnie rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych.
 • Rozumie tekst słuchany

i samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje.

 • Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców
 • Z łatwością określa intencje rozmówcy.
 • Poprawnie i bez trudu rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych.

Pisanie

 • Popełniając liczne błędy, pisze menu, tworzy wypowiedź na temat ulubionych artykułów spożywczych.
 • Popełniając błędy, pisze menu, tworzy wypowiedź

na temat ulubionych artykułów spożywczych.

 • Popełniając nieliczne błędy, pisze menu, tworzy wypowiedź na temat ulubionych artykułów spożywczych.
 • Poprawnie pisze menu, tworzy wypowiedź na temat ulubionych artykułów spożywczych.

Mówienie

 • Z trudem mówi o wybranych artykułach spożywczych.
 • Z trudem wymawia dźwięk /z/.
 • Dość poprawnie mówi

o wybranych artykułach spożywczych.

 • Popełniając błędy, wymawia dźwięk /z/.
 • Zazwyczaj poprawnie mówi o wybranych artykułach spożywczych.
 • Popełniając nieliczne błędy, wymawia dźwięk /z/.
 • Poprawnie mówi o wybranych artykułach spożywczych.
 • Poprawnie wymawia dźwięk /z/.

Reagowanie

 • Popełniając liczne błędy, podaje upodobania, wyraża opinie, udziela i uzyskuje informacje, wyraża emocje.
 • Popełniając błędy, podaje upodobania, wyraża opinie, udziela i uzyskuje informacje, wyraża emocje.
 • Popełniając nieliczne błędy, podaje upodobania, wyraża opinie, udziela i uzyskuje informacje, wyraża emocje.
 • Poprawnie podaje upodobania, wyraża opinie, udziela

i uzyskuje informacje, wyraża emocje.

Przetwarzanie tekstu

 • W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego.
 • Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego.
 • W większości przekazuje informacje uzyskane

z tekstu słuchanego

i czytanego.

 • Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego

i czytanego.

 

UNIT 9

 

 

Znajomość środków językowych

 • Słabo zna i z trudem podaje dane personalne, liczby (21‒99), alfabet, podstawowe przymiotniki, wyposażenie domu, popularne dyscypliny sportowe, zainteresowania, nazwy roślin i zwierząt.
 • Słabo zna i z trudem podaje formy twierdzące, przeczące

i pytające czasowników: „być” (to be), „mieć” (to have got) oraz „lubić” (to like) w czasie Present Simple, przyimki miejsca, tryb rozkazujący, przedimki określone i nieokreślone.

 • Częściowo zna i umie podać dane personalne, liczby (21‒99), alfabet, podstawowe przymiotniki, wyposażenie domu, popularne dyscypliny sportowe, zainteresowania, nazwy roślin i zwierząt.
 • Częściowo zna i z trudem podaje formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników: „być” (to be), „mieć” (to have got)  oraz „lubić” (to like) w czasie Present Simple, przyimki miejsca, tryb rozkazujący, przedimki określone

i nieokreślone.

 • W większości zna i umie podać dane personalne, liczby (21‒99), alfabet, podstawowe przymiotniki, wyposażenie domu, popularne dyscypliny sportowe, zainteresowania, nazwy roślin i zwierząt.
 • W większości zna i podaje formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników: „być” (to be), „mieć” (to have got)  oraz „lubić” (to like) w czasie Present Simple, przyimki miejsca, tryb rozkazujący, przedimki określone i nieokreślone
 • Zna i umie podać dane personalne, liczby (21‒99), alfabet, podstawowe przymiotniki, wyposażenie domu, popularne dyscypliny sportowe, zainteresowania, nazwy roślin i zwierząt.
 • Zna i podaje formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników: „być” (to be), „mieć” (to have got)  oraz „lubić” (to like) w czasie Present Simple, przyimki miejsca, tryb rozkazujący, przedimki określone

i nieokreślone.

Czytanie

 • Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem wyszukuje potrzebne informacje, pomimo pomocy nauczyciela.
 • Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą nauczyciela wyszukuje w nim potrzebne informacje.
 • Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie. samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje.
 • Rozumie tekst czytany

i samodzielnie wyszukuje

w nim potrzebne informacje.

Słuchanie

 • Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje, pomimo pomocy nauczyciela.
 • Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców, pomimo pomocy nauczyciela.
 • Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim potrzebne informacje.
 • Częściowo rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.
 • Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje.
 • Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.
 • Rozumie tekst słuchany

i samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje.

 • Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców.

Pisanie

 • Popełniając liczne błędy, tworzy wypowiedź na temat aktywności fizycznej.
 • Popełniając błędy, tworzy wypowiedź na temat aktywności fizycznej.
 • Popełniając nieliczne błędy, tworzy wypowiedź na temat aktywności fizycznej.
 • Poprawnie tworzy wypowiedź na temat aktywności fizycznej.

Mówienie

 • Z trudem  opisuje miejsca, osoby, mówi o upodobaniach.
 • Z trudem wymawia i rozróżnia dźwięki: /i:/, /ɪ/.
 • Dość poprawnie opisuje miejsca, osoby, mówi o upodobaniach.
 • Popełniając błędy, wymawia i rozróżnia dźwięki: /i:/, /ɪ/ .
 • Zazwyczaj poprawnie opisuje miejsca, osoby, mówi o upodobaniach.
 • Popełniając nieliczne błędy, wymawia i rozróżnia dźwięki: /i:/, /ɪ/.
 • Poprawnie opisuje miejsca, osoby, mówi o upodobaniach.
 • Poprawnie wymawia i rozróżnia dźwięki: /i:/, /ɪ/.

Reagowanie

 • Popełniając liczne błędy, podaje wiek, wyraża gratulacje, emocje, uczucia, zachwyt, udziela i uzyskuje informacje, wyraża prośby, odpowiada na prośby.
 • Popełniając błędy, podaje wiek, wyraża gratulacje, emocje, uczucia, zachwyt, udziela i uzyskuje informacje, wyraża prośby, odpowiada na prośby.
 • Popełniając nieliczne błędy, podaje wiek, wyraża gratulacje, emocje, uczucia, zachwyt, udziela i uzyskuje informacje, wyraża prośby, odpowiada na prośby.
 • Poprawnie podaje wiek, wyraża gratulacje, emocje, uczucia, zachwyt, udziela i uzyskuje informacje, wyraża prośby, odpowiada na prośby.

Przetwarzanie tekstu

 • W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego          i czytanego
 • Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego.
 • W większości przekazuje informacje uzyskane
 • z tekstu słuchanego

i czytanego.

 • Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego         i czytanego.

 

Ustalenia dodatkowe:

Ocenie kształtującej w klasie IV podlegają:

 

-kartkówki z nowowprowadzonego materiału gramatyczno-leksykalnego

- portfolio

-bieżąca wypowiedź ustna

- wybrane prace pisemne co najmniej jedna w semestrze

 

Materiał i wymagania dostosowany jest do potrzeb i możliwości uczniów.

Powyższe wymagania są zgodne są z Rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia  2008 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4 z dnia 15 stycznia 2009 r., poz. 17).