Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Stanisława Staszica w Piastowie
Strona główna

Wymagania klasa 4

Wymagania w kl IV

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV

Wiedza i umiejętności oparte na programie New Friends

 

Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje, jeśli nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą, czyli nie potrafi wykonać:

- zadań o elementarnym stopniu trudności,

- wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalszą naukę.

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania języka angielskiego
w klasie IV,  samodzielnie  i twórczo rozwija swoje uzdolnienia oraz odnosi sukcesy w konkursach przedmiotowych na poziomie pozaszkolnym, uzyskuje z przedmiotu ocenę celującą semestralną lub roczną (pod warunkiem przygotowania  prezentacji własnej wiedzy i osiągnięć
w Tygodniu Nauki).

 

 

 

POZIOM PODSTAWOWY

 

POZIOM PONADPODSTAWOWY

 

 

OGÓLNE    KRYTERIA  OCENIANIA

 

Ocena dopuszczająca

 

☼ niewielka samodzielność

☼ odtwórcza wiedza

☼ skuteczne próby opanowania    

     materiału

☼ wiedza i umiejętności

     na poziomie minimalnym,

     umożliwiającym dalsze

     przyswajanie materiału

 

                                         

 

 

Ocena dostateczna

 

☼ wolne tempo wypowiedzi

☼ proste zdania

☼ właściwa reakcja językowa
     na prostą wypowiedź rozmówcy

☼ poprawne mówienie

    z uwzględnieniem zasad

    właściwej wymowy,
    zapewniających

    zrozumienie wypowiedzi

☼ dopuszczalne błędy językowe,

     które nie zakłócają rozumienia

 

 

Ocena dobra

 

☼ logiczna konstrukcja
     wypowiedzi

☼ niezbyt urozmaicone

     konstrukcje do wyrażania opinii

☼ błędy językowe, które nie

     zakłócają komunikacji;

     poprawna wymowa i intonacja

☼ wypowiedź w pełni zrozumiała

☼ poprawny wybór formy i stylu   
    wypowiedzi

 

 

Ocena bardzo dobra

 

☼ wypowiedź ciekawa, płynna,
     bogata w treść i słownictwo

☼ poprawna wymowa i intonacja,
     zbliżona do wypowiedzi rodzimych

     użytkowników języka

☼ sporadyczne błędy językowe,

     które nie zakłócają komunikacji

☼ wypowiedź w całości zrozumiała

☼ bezbłędny wybór formy
     i stylu wypowiedzi

 

 

 

OCENA PROJEKTÓW

 

Projekt oparty o podstawowe słownictwo i wyrażenia.

Praca w większości odtwórcza, zawierająca liczne błędy, które jednak nie zakłócają odbioru.

 

 

Projekt zbudowany w oparciu
o proste zdania.
Praca zawierająca sporo błędów językowych.

Widoczny większy stopień samodzielności. Ograniczone słownictwo.

 

 

Praca ciekawa, ale nie wyczerpująca tematu i możliwości leksykalnych. Zdania proste, ale w większości poprawne.

Pojedyncze błędy językowe.

 

 

Praca bardzo interesująca, wykonana
 z dużą starannością.

Wyczerpany temat i wykorzystane możliwości leksykalne.

Użyte w pełni poprawne konstrukcje gramatyczne.

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV - SEMESTR I

 

      Wiedza i wiadomości oparte na programie New Friends

 

 

 

 

 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:

 

OCENA DOSTATECZNA

Uczeń:

 

       OCENA  DOBRA

Uczeń:

 

OCENA  BARDZO DOBRA

Uczeń:

 

1-3

 

STARTING POINT

 

MY WORLD

 

CRAZY PETS

 

STORY TIME

 

WONDERFUL WORDS

 

REVISION 1

 

 

 

 

 

 

 

Zna i stosuje kilka słów

z rozdziałów 1-3.

 

Częściowo poprawnie zna alfabet.

 

Potrafi przeliterować swoje imię.

 

Potrafi przywitać się

i przedstawić przy użyciu zwrotu: Hi, I’m…

 

 

Zna i zapisuje kilka liczebników 1-20.

 

Sporadycznie poprawnie uzupełnia zdania przymiotnikami dzierżawczymi: his / her.

 

 

 

Sporadycznie poprawnie uzupełnia zdania formami czasownika be (am, is, are).

 

Częściowo poprawnie uzupełnia zdania przedimkiem a / an.

 

Podpisuje obrazki: It’s a dog.

 

 

 

 

Wykonuje projekt My dream school.

 

 

Zna i stosuje połowę słów

z rozdziałów 1-3.

 

W większości poprawnie

zna alfabet.

 

Częściowo poprawnie literuje wyrazy.

 

Potrafi przywitać się

i przedstawić przy użyciu zwrotu Hi / Hello! I’m…

 

 

Zna i zapisuje połowę liczebników 1-20.

 

Częściowo poprawnie uzupełnia zdania przymiotnikami dzierżawczymi: his / her.

 

 

 

Częściowo poprawnie

uzupełnia zdania formami czasownika be (am, is, are).

 

W większości poprawnie uzupełnia zdania przedimkiem a / an, częściowo poprawnie stosuje go w wypowiedzi.

Odpowiada na pytania

o przedmioty na obrazku:

Is it a dog? –  Yes, it is. /

No, it isn’t.

 

Wykonuje projekt My dream school.

 

Zna i stosuje większość słów z rozdziałów 1-3.

 

Poprawnie zna alfabet.

 

 

W większości poprawnie literuje wyrazy.

 

Potrafi przywitać się

i przedstawić przy użyciu zwrotu Hi / Hello! I’m… / My name is…

 

Zna i zapisuje większość liczebników 1-20.

 

W większości poprawnie uzupełnia zdania przymiotnikami dzierżawczymi: his / her

oraz opisuje zwierzęta:

His / her name is…

 

W większości poprawnie uzupełnia zdania formami czasownika be (am, is, are).

 

Zasadniczo poprawnie uzupełnia zdania przedimkiem a / an,

w większości poprawnie stosuje go w wypowiedzi.

Pyta o przedmioty

na obrazku i odpowiada:

Is it a drum?, What is it?

– It’s a drum.

 

Wykonuje projekt My dream school.

 

Zna i stosuje wszystkie słowa z rozdziałów 1-3.

 

Prosi o przeliterowanie: Spell your name / it, please? Prawidłowo literuje wyrazy.

 

Potrafi przywitać się, przedstawić, zapytać o imię przy użyciu różnych zwrotów: Hi / Hello! I’m…, My name is…, What’s your name?, Nice to meet you.

 

Zna i zapisuje wszystkie liczebniki 1-20.

 

Rozmawia na temat zwierząt,  zadaje pytania z zaimkami his / her: What’s his / her name? – His / her name is…

 

 

 

Całkowicie poprawnie uzupełnia zdania przymiotnikami dzierżawczymi: his / her.

 

Całkowicie poprawnie uzupełnia zdania formami czasownika be (am, is, are).

 

Prawidłowo stosuje przedimek a / an.

 

Pyta o przedmioty

na obrazku i odpowiada, stosując także przymiotniki: Is it a…?, What is it? –  It’s

a strange animal.

 

Wykonuje projekt My dream school.

 

 

 

 

 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:

 

OCENA DOSTATECZNA

Uczeń:

 

         OCENA DOBRA

Uczeń:

 

OCENA  BARDZO DOBRA

Uczeń:

 

4-6

 

MY WORLD

 

CRAZY PETS

 

STORY TIME

 

WONDERFUL WORDS

 

REVISION 2

 

READING CORNER

 

 

 

 

 

 

 

Zna i stosuje kilka słów

z rozdziałów 4-6.

 

Częściowo poprawnie uzupełnia zdania formami czasownika to be (przeczenia, pytania i krótkie odpowiedzi).

 

Potrafi podać swój wiek:

I’m ten.

 

W większości poprawnie uzupełnia zdania nazwami kolorów.

 

Częściowo poprawnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników.

 

Zna formy czasownika to be w liczbie mnogiej.

 

 

 

Częściowo poprawnie uzupełnia opis swojego najlepszego przyjaciela.

 

 

 

Wykonuje projekt

My T-shirts, praca jest

w większości odtwórcza, częściowo poprawna językowo.

 

Wykonuje projekt – plakat Friends from Class 4B.

 

 

Zna i stosuje połowę słów

z rozdziałów 4-6.

 

W większości poprawnie uzupełnia zdania formami czasownika to be (przeczenia, pytania i krótkie odpowiedzi).

 

Podaje swój wiek oraz wiek innych osób: She / He is ten.

 

Zasadniczo poprawnie uzupełnia zdania nazwami kolorów.

 

Częściowo poprawnie posługuje się formami liczby mnogiej rzeczowników

oraz czasownika to be.

 

Częściowo poprawnie uzupełnia zdania przedimkami: a / the.

W większości poprawnie uzupełnia opis swojego najlepszego przyjaciela.

 

 

 

Wykonuje projekt

My T-shirts, praca jest częściowo odtwórcza, częściowo poprawna językowo.

 

Wykonuje projekt – plakat Friends from Class 4B.

 

Zna i stosuje większość słów z rozdziałów 4-6.

 

Zasadniczo poprawnie uzupełnia zdania formami czasownika to be (przeczenia, pytania i krótkie odpowiedzi).

 

Częściowo poprawnie formułuje pytania

z czasownikiem to be.

 

Pyta kolegę o wiek: How old are you?

 

Zadaje pytania o kolory przedmiotów: What colour is the book? i odpowiada. Wymienia swój ulubiony kolor: My favourite colour is…

 

 

 

W większości poprawnie uzupełnia zdania przedimkami: a / the, częściowo poprawnie stosuje je w wypowiedzi.

 

W większości poprawnie posługuje się formami liczby mnogiej rzeczowników

oraz czasownika to be.

 

W większości poprawnie opisuje swojego najlepszego przyjaciela.

 

Wykonuje projekt

My T-shirts, praca jest

w większości samodzielna

i poprawna językowo.

 

Wykonuje projekt – plakat Friends from Class 4B.

 

 

Zna i stosuje wszystkie słowa z rozdziałów 4-6.

 

Prawidłowo uzupełnia zdania formami czasownika to be (przeczenia, pytania i krótkie odpowiedzi).

 

Prawidłowo zadaje pytania

z czasownikiem to be.

 

Pyta o wiek kolegi oraz osób trzecich: How old are you?, How old is she / he?; odpowiada na pytanie.

 

Dokładnie opisuje przedmioty, prawidłowo nazywa kolory. Wymienia ulubione kolory swoje

oraz innych osób:

My favourite colour is…,

Ted’s favourite colour is…

 

Prawidłowo stosuje formę dopełniacza.

 

Całkowicie poprawnie posługuje się formami liczby mnogiej rzeczowników

oraz czasownika to be.

 

Prawidłowo posługuje się przedimkami: a / the.

 

Swobodnie i poprawnie opisuje swojego najlepszego przyjaciela.

 

Wykonuje projekt

My T-shirts, praca jest całkowicie samodzielna, poprawna językowo.

 

Wykonuje projekt – plakat Friends from Class 4B.

 

 

 

 

 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:

 

OCENA DOSTATECZNA

Uczeń:

 

         OCENA DOBRA

Uczeń:

 

OCENA  BARDZO DOBRA

Uczeń:

 

7-9

 

MY WORLD

 

CRAZY PETS

 

STORY TIME

 

WONDERFUL WORDS

 

REVISION 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Zna i stosuje kilka słów

z rozdziałów 7-9.

 

Podpisuje drzewo genealogiczne nazwami członków rodziny.

 

Częściowo poprawnie tworzy przeczenia

od podanych zdań

z zastosowaniem

czasownika to be.

 

Krótko opisuje wygląd zewnętrzny, częściowo poprawnie stosuje czasownik have got w zdaniach twierdzących.

 

W większości poprawnie uzupełnia pytania zaimkami wskazującymi: this / that.

 

Wykonuje projekt

My monster.

 

Zna i stosuje połowę słów

z rozdziałów 7-9.

 

Opisuje członków rodziny, częściowo poprawnie stosuje dopełniacz saksoński: He’s Magda’s brother.

 

W większości poprawnie tworzy przeczenia

od podanych zdań

z zastosowaniem czasownika to be, częściowo poprawnie stosuje je w wypowiedzi.

Krótko opisuje wygląd zewnętrzny, częściowo poprawnie stosuje czasownik have got w zdaniach twierdzących i przeczących.

 

W większości poprawnie uzupełnia pytania zaimkami wskazującymi: this / that, these / those.

 

Wykonuje projekt

My monster.

 

 

Zna i stosuje większość słów z rozdziałów 7-9.

 

Pyta o członków rodziny

i opisuje ich. W większości poprawnie stosuje dopełniacz sakoński: Who’s this?...

Zasadniczo prawidłowo tworzy przeczenia

od podanych zdań

z zastosowaniem to be, w większości poprawnie stosuje je w wypowiedzi.

W miarę dokładnie opisuje wygląd zewnętrzny,

w większości poprawnie stosuje czasownik have got w zdaniach twierdzących

i przeczących.

 

W większości poprawnie stosuje w wypowiedzi zaimki wskazujące: this / that,

these / those.

 

Wykonuje projekt

My monster.

 

 

Zna i stosuje wszystkie słowa z rozdziałów 7-9.

 

Pyta o członków rodziny

i opisuje ich. Poprawnie stosuje dopełniacz sakoński: Who’s this?...

 

Prawidłowo tworzy przeczenia z czasownikiem to be oraz swobodnie wykorzystuje je

w wypowiedzi.

Dokładnie opisuje wygląd zewnętrzny, całkowicie poprawnie stosuje czasownik have got w zdaniach twierdzących i przeczących.

 

W pełni poprawnie stosuje

w wypowiedzi zaimki wskazujące: this / that,

these / those.

 

Wykonuje projekt

My monster.

 

 

 

 

 

 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:

 

OCENA DOSTATECZNA

Uczeń:

 

        OCENA DOBRA

Uczeń:

 

OCENA  BARDZO DOBRA

Uczeń:

 

10-12

 

MY WORLD

 

CRAZY PETS

 

STORY TIME

 

WONDERFUL WORDS

 

REVISION 4

 

CULTURE CORNER

 

 

 

Zna i stosuje kilka słów

z rozdziałów 10-12.

 

Odpowiada na pytania

o pochodzenie: I’m from Poland.

 

Częściowo poprawnie uzupełnia pytania czasownikiem have got

w liczbie pojedynczej

i mnogiej.

 

 

 

W większości poprawnie łączy przyimki miejsca

z obrazkami.

 

 

Częściowo poprawnie uzupełnia zdania nieregularnymi formami liczby mnogiej.

 

Wykonuje projekt Where

is it from?; praca jest

w większości odtwórcza, zawiera liczne błędy językowe.

 

Wykonuje projekt – plakat My favourite book.

 

Zna i stosuje połowę słów

z rozdziałów 10-12.

 

Pyta o pochodzenie: Are you from…? i krótko odpowiada: Yes, I am. / No, I’m not.

 

W większości poprawnie uzupełnia pytania czasownikiem have got

w liczbie pojedynczej

i mnogiej, częściowo poprawnie zadaje pytania

i krótko odpowiada.

 

Zasadniczo poprawnie

łączy przyimki miejsca

z obrazkami.

 

 

W większości poprawnie uzupełnia zdania nieregularnymi formami liczby mnogiej, częściowo poprawnie stosuje je

w wypowiedzi.

 

Wykonuje projekt Where is it from?,  praca jest częściowo odtwórcza, zawiera kilka błędów językowych.

 

Wykonuje projekt – plakat My favourite book.

 

 

Zna i stosuje większość słów z rozdziałów 10-12.

 

Pyta o pochodzenie: Where are you from?, Are you from? i odpowiada: I’m from…

 

Częściowo poprawnie formułuje pytania

z podmiotem złożonym:

Are you and your brother from…?

 

Zasadniczo poprawnie uzupełnia pytania czasownikiem have got

w liczbie pojedynczej

i mnogiej, w większości poprawnie zadaje pytania.

 

W większości poprawnie opisuje, gdzie znajdują się przedmioty w klasie.

 

Poprawnie uzupełnia zdania nieregularnymi formami liczby mnogiej, w większości poprawnie stosuje je

w wypowiedzi.

 

Wykonuje projekt Where

is it from?; praca jest

w większości samodzielna, zawiera sporadyczne błędy językowe.

 

Wykonuje projekt – plakat My favourite book.

 

 

Zna i stosuje wszystkie słowa z rozdziałów 10-12.

 

Swobodnie rozmawia

na temat krajów pochodzenia, prawidłowo zadaje pytania z podmiotem złożonym: Are your mum and dad from Poland?

 

Poprawnie uzupełnia pytania czasownikiem have got

w liczbie pojedynczej

i mnogiej oraz zadaje pytania.

 

Dokładnie i prawidłowo opisuje, gdzie znajdują się przedmioty w klasie.

 

Prawidłowo posługuje się nieregularnymi formami liczby mnogiej.

 

Wykonuje projekt Where is it from?; praca jest w całości samodzielna, poprawna językowo.

 

Wykonuje projekt – plakat My favourite book.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:

 

OCENA DOSTATECZNA

Uczeń:

 

          OCENA DOBRA

Uczeń:

 

OCENA BARDZO DOBRA

Uczeń:

 

13-15

 

MY WORLD

 

CRAZY PETS

 

STORY TIME

 

WONDERFUL WORDS

 

REVISION 5

 

 

 

 

Zna i stosuje kilka słów

z rozdziałów 13-15.

 

Częściowo poprawnie uzupełnia opis pokoju konstrukcją there is / are.

 

Krótko opisuje pokój, sporadycznie poprawnie stosuje konstrukcję there is / are oraz czasownik have got.

 

Częściowo poprawnie łączy polecenia z obrazkami.

 

Częściowo poprawnie zakreśla odpowiednie formy czasownika like w czasie Present Simple (liczba pojedyncza).

 

Wykonuje projekt

Two rooms.

 

 

Zna i stosuje połowę słów

z rozdziałów 13-15.

 

W większości poprawnie uzupełnia opis pokoju konstrukcją there is / are.

 

Krótko opisuje pokój, częściowo poprawnie stosuje konstrukcję there is / are oraz czasownik have got.

 

W większości poprawnie łączy polecenia z obrazkami, częściowo poprawnie wykonuje usłyszane polecenia.

 

W większości poprawnie zakreśla odpowiednie formy czasownika like w czasie Present Simple (liczba pojedyncza).

 

Wykonuje projekt

Two rooms.

 

 

Zna i stosuje większość słów z rozdziałów 13-15.

 

W miarę dokładnie opisuje pokój, w większości poprawnie stosuje konstrukcję there is / are oraz czasownik have got.

 

Zasadniczo poprawnie łączy polecenia z obrazkami,

w większości poprawnie wydaje i wykonuje polecenia.

 

Zasadniczo poprawnie zakreśla odpowiednie formy czasownika like w czasie Present Simple (liczba pojedyncza).

 

Odgrywa scenkę – proponuje zabawę i reaguje

na propozycję: Let’s play with dinosaurs!, Great!; wykorzystuje większość poznanych wyrażeń.

 

Wykonuje projekt Two rooms.

 

 

Zna i stosuje wszystkie słowa z rozdziałów 13-15.

 

Dokładnie opisuje pokój, poprawnie stosuje konstrukcję there is / are oraz czasownik have got.

 

Poprawnie łączy polecenia

z obrazkami oraz wydaje

i wykonuje polecenia.

 

Poprawnie zakreśla odpowiednie formy czasownika like w czasie Present Simple (liczba pojedyncza).

 

Odgrywa scenkę – proponuje zabawę i reaguje

na propozycję: Let’s play with dinosaurs!, Great!; wykorzystuje wszystkie poznane wyrażenia.

 

Wykonuje projekt

Two rooms.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:

 

OCENA DOSTATECZNA

Uczeń:

 

       OCENA DOBRA

Uczeń:

 

OCENA   BARDZO DOBRA

Uczeń:

 

16-18

 

MY WORLD

 

CRAZY PETS

 

STORY TIME

 

WONDERFUL WORDS

 

REVISION 6

 

READING CORNER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zna i stosuje kilka słów

z rozdziałów 16-18.

 

W prosty sposób opisuje swoje umiejętności: I can dance.

 

Zaznacza, które potrawy

i napoje lubi, a których nie lubi.

 

Częściowo poprawnie uzupełnia zdania zaimkami w funkcji dopełnienia:

me / you / him / her / it.

 

Wykonuje projekt The Menu for My Family. Praca jest

w większości odtwórcza, zawiera liczne błędy językowe.

 

Wykonuje projekt – plakat przedstawiający pokój  marzeń.

 

Zna i stosuje połowę słów

z rozdziałów 16-18.

 

W prosty sposób opisuje umiejętności lub ich brak:

I can dance. I can’t sing.

                             

Krótko – w czasie Present Simple – wymienia potrawy

i napoje, które lubi, a których  nie lubi.

 

W większości poprawnie uzupełnia zdania zaimkami w funkcji dopełnienia:

me / you / him / her / it, sporadycznie stosuje je

w wypowiedzi.

 

Wykonuje projekt The Menu for My Family. Praca jest częściowo odtwórcza, zawiera kilka błędów językowych.

 

Wykonuje projekt – plakat przedstawiający pokój  marzeń.

 

Zna i stosuje większość słów z rozdziałów 16-18.

 

W miarę dokładnie opisuje umiejętności lub ich brak (swoje i innych osób).

 

W większości poprawnie zadaje pytania o ulubione potrawy i napoje, a następnie opisuje: Do you like…?, Does he like…?, Suzie likes…, Joe doesn’t like…

 

Zasadniczo poprawnie uzupełnia zdania zaimkami w funkcji dopełnienia:

me / you / him / her / it,

w większości poprawnie stosuje je w wypowiedzi.

 

Wykonuje projekt The Menu for My Family. Praca jest

w większości samodzielna, zawiera sporadyczne błędy językowe.

 

Wykonuje projekt – plakat przedstawiający pokój  marzeń.

 

Zna i stosuje wszystkie słowa z rozdziałów 16-18.

 

Dokładnie opisuje umiejętności różnych osób, swobodnie prowadzi rozmowę z wykorzystaniem czasownika can, zadaje pytania, odpowiada.

 

Swobodnie i poprawnie zadaje pytania o ulubione potrawy i napoje, a następnie opisuje: Do you like…?, Does he like…?, Suzie likes…, Joe doesn’t like…

 

Poprawnie uzupełnia

zdania zaimkami w funkcji dopełnienia: me / you / him / her / it oraz stosuje je

w wypowiedzi.

 

Wykonuje projekt The Menu for My Family. Praca jest

w pełni samodzielna, poprawna językowo i bogata leksykalnie.

 

Wykonuje projekt – plakat przedstawiający pokój  marzeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:

 

OCENA DOSTATECZNA

Uczeń:

 

        OCENA DOBRA

Uczeń:

 

OCENA  BARDZO DOBRA

Uczeń:

 

 

19-21

 

MY WORLD

 

CRAZY PETS

 

STORY TIME

 

WONDERFUL WORDS

 

REVISION 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zna i stosuje kilka słów

z rozdziałów 19-21.

 

W większości poprawnie wymienia dni tygodnia.

 

Częściowo poprawnie uzupełnia zdania czasownikami (swim,

do, go, play, ride).

 

Łączy nazwy dyscyplin

sportowych ze zdjęciami.

 

Częściowo poprawnie

podaje pełne godziny:

It’s six o’clock.

 

W większości poprawnie uzupełnia tekst czasownikami w 3. os. l. poj.

 

Częściowo poprawnie uzupełnia pytania zaimkami: who, what, where.

 

Wykonuje projekt

Sports week.

 

Zna i stosuje połowę słów

z rozdziałów 19-21.

 

Poprawnie wymienia dni tygodnia, częściowo poprawnie je zapisuje.

 

Krótko opisuje dyscypliny sportu, które lubi: I like tennis. I swim.

 

Częściowo poprawnie podaje godziny pełne i wpół do...

 

Zasadniczo poprawnie uzupełnia tekst czasownikami w 3. os.

l. poj., częściowo poprawnie opowiada o tym, jak spędza dzień kolega.

 

W większości poprawnie uzupełnia pytania zaimkami: who, what, where. Częściowo poprawnie zadaje pytania.

 

Wykonuje projekt

Sports week.

 

Zna i stosuje większość słów z rozdziałów 19-21.

 

Zna dni tygodnia,

w większości poprawnie

je zapisuje.

 

W większości poprawnie opisuje swój tydzień:

On Mondays I…

 

W większości poprawnie podaje godziny pełne

i wpół do...  

 

Poprawnie uzupełnia tekst czasownikami w 3. os. l. poj., w większości poprawnie opowiada o tym, w jaki sposób spędza dzień kolega.

 

Poprawnie uzupełnia pytania zaimkami: who, what, where. W większości poprawnie zadaje pytania.

 

Wykonuje projekt

Sports week.

 

Zna i stosuje wszystkie słowa z rozdziałów 19-21.

 

Zna dni tygodnia, bezbłędnie zapisuje ich nazwy.

 

Swobodnie rozmawia

na temat zajęć sportowych, zadaje pytania oraz opisuje swój plan: Do you like tennis?, On Mondays I…, Every Wednesday I…

 

Prawidłowo podaje godziny pełne i wpół do...

 

Poprawnie uzupełnia tekst czasownikami w 3. os. l. poj. oraz poprawnie opowiada

o tym, w jaki sposób spędza dzień kolega.

 

Poprawnie uzupełnia pytania zaimkami: who, what, where. Prawidłowo zadaje pytania.

 

Wykonuje projekt

Sports week.

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV – SEMESTR II

 

Wiedza i wiadomości oparte na programie New Friends 

 

 

 

 

 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:

 

OCENA DOSTATECZNA

Uczeń:

 

           OCENA DOBRA

Uczeń:

 

OCENA  BARDZO DOBRA

Uczeń:

 

22-24

 

MY WORLD

 

CRAZY PETS

 

STORY TIME

 

WONDERFUL WORDS

 

REVISION 8

 

CULTURE CORNER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zna i stosuje kilka słów

z rozdziałów 22-24.

 

Częściowo poprawnie pisze przeczenia do podanych zdań twierdzących w czasie Present Simple

we wszystkich osobach.

 

Krótko opisuje, co robi

lub czego nie robi

w wakacje, stosuje podstawowe słownictwo.

 

Częściowo poprawnie

układa pytania z rozsypanki wyrazowej w czasie

Present Simple.

 

Wykonuje projekt

My Favourite Clothes, praca jest w większości odtwórcza, zawiera liczne błędy językowe.

 

Wykonuje projekt

My Comic.

 

Zna i stosuje połowę słów

z rozdziałów 22-24.

 

W większości poprawnie pisze przeczenia

do podanych zdań twierdzących w czasie Present Simple

we wszystkich osobach.

 

Krótko opisuje, co robi

lub czego nie robi

w wakacje, stosuje połowę poznanego słownictwa.

 

W większości poprawnie układa pytania z rozsypanki wyrazowej w czasie Present Simple.

 

Częściowo poprawnie zadaje pytania w czasie Present Simple (we wszystkich osobach).

 

Wykonuje projekt

My Favourite Clothes, praca

jest częściowo odtwórcza, zawiera kilka błędów językowych.

 

Wykonuje projekt My Comic.

 

Zna i stosuje większość słów z rozdziałów 22-24.

 

Poprawnie pisze

przeczenia do podanych

zdań twierdzących

w czasie Present Simple

we wszystkich osobach.

 

W miarę dokładnie opisuje co robi, a czego nie robi

w czasie wakacji, stosuje większość poznanego słownictwa.

 

Prawidłowo układa pytania

z rozsypanki wyrazowej

w czasie Present Simple

oraz w większości poprawnie zadaje pytania w czasie Present Simple

(we wszystkich osobach).

 

Wykonuje projekt

My Favourite Clothes,

praca jest w większości samodzielna, zawiera pojedyncze błędy językowe.

 

Wykonuje projekt

My Comic.

 

 

Zna i stosuje wszystkie słowa z rozdziałów 22-24.

 

Prawidłowo stosuje formy Present Simple w zdaniach twierdzących i przeczących.

 

Dokładnie opisuje, co robi,

a czego nie robi w czasie wakacji, stosuje wszystkie poznane słowa i wyrażenia.

 

Prawidłowo stosuje formy Present Simple w zdaniach pytających.

 

Wykonuje projekt

My Favourite Clothes,

praca jest całkowicie samodzielna, poprawna językowo i bogata leksykalnie.

 

Wykonuje projekt

My Comic.

Wiedza i wiadomości oparte na programie New Friends (podręcznik New Friends  2)

 

 

 

 

 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:

 

OCENA DOSTATECZNA

Uczeń:

 

          OCENA DOBRA

Uczeń:

 

OCENA  BARDZO DOBRA

Uczeń:

 

1-4

 

STARTING POINT

 

THE LONDONERS

 

CRAZY GANG

 

FRIENDS’ MAGAZINE

 

STORY TIME

 

WONDERFUL WORDS

 

REVISION 1

 

 

 

Zna i stosuje kilka słów

z rozdziałów 1-4.

 

Zna i zapisuje kilka liczebników 1-100

oraz liczebników porządkowych.

 

Częściowo poprawnie podaje daty.

 

Krótko pisze o sobie i swoich przyjaciołach, popełnia liczne błędy językowe.

 

Zna odmianę czasownika

to be.

 

Częściowo poprawnie stosuje formy czasownika

to be (głównie w zdaniach twierdzących).

 

Zna nazwy kilku krajów, sporadycznie poprawnie określa narodowości.

 

Częściowo poprawnie uzupełnia pytania zaimkami pytającymi: who, what, where, how.

 

 

 

Określa swoje pochodzenie

i wiek: I’m from Poland.

I’m Polish. I’m eleven.

 

Częściowo poprawnie uzupełnia zdania konstrukcją there is / are, sporadycznie stosuje ją w wypowiedzi.

 

Wykonuje projekt My town.

 

 

Zna i stosuje połowę słów

z rozdziałów 1-4.

 

Zna i zapisuje połowę liczebników 1-100

oraz liczebników porządkowych.

 

Częściowo poprawnie podaje i zapisuje daty.

 

Krótko pisze o sobie i swoich przyjaciołach, popełnia kilka błędów językowych.

 

W większości poprawnie stosuje formy czasownika

to be (głównie w zdaniach twierdzących).

 

W większości poprawnie uzupełnia pytania zaimkami pytającymi: who, what, where, how.

 

Pyta o pochodzenie: Where are you from? – I’m from Poland.

 

W większości poprawnie uzupełnia zdania konstrukcją there is / are, częściowo poprawnie stosuje ją

w wypowiedzi.

 

Wykonuje projekt My town

 

Zna i stosuje większość słów z rozdziałów 1-4.

 

Zna i zapisuje większość liczebników 1-100

oraz liczebników porządkowych.

 

W większości poprawnie podaje i zapisuje daty.

 

W miarę dokładnie pisze

o sobie i swoich przyjaciołach, popełnia pojedyncze błędy językowe.

 

W większości poprawnie stosuje formy czasownika

to be we wszystkich rodzajach zdań.

 

Zasadniczo poprawnie uzupełnia pytania zaimkami pytającymi: who, what, where, how.

 

Pyta o pochodzenie osób trzecich: Where is Olga from? Wykorzystuje wszystkie nazwy krajów

oraz większość narodowości.

 

 

 

Zasadniczo poprawnie uzupełnia zdania konstrukcją there is / are, w większości poprawnie stosuje ją

w wypowiedzi.

 

Wykonuje projekt My town.

 

Zna i stosuje wszystkie słowa z rozdziałów 1-4.

 

Zna i zapisuje wszystkie liczebniki 1-100

oraz liczebniki porządkowe.

 

Całkowicie poprawnie podaje i zapisuje daty.

 

Dokładnie pisze o sobie

i swoich przyjaciołach; praca jest poprawna językowo.

 

Całkowicie poprawnie stosuje formy czasownika

to be we wszystkich rodzajach zdań.

 

Prowadzi rozmowę, prawidłowo zadaje pytania

o wiek, kraj pochodzenia

i narodowość, stosuje wszystkie poznane słowa. Prawidłowo odpowiada

na takie pytania.

 

Prawidłowo posługuje się konstrukcją there is / are.

 

Wykonuje projekt My town.

 

 

 

 

 

 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:

 

OCENA DOSTATECZNA

Uczeń:

 

OCENA

DOBRA

Uczeń:

 

OCENA

BARDZO DOBRA

Uczeń:

 

5-8

 

THE LONDONERS

 

CRAZY GANG

 

FRIENDS’ MAGAZINE

 

STORY TIME

 

WONDERFUL WORDS

 

REVISION 2

 

CULTURE CORNER

 

 

 

 

 

Zna i stosuje kilka słów

z rozdziałów 5-8.

 

Podpisuje drzewo genealogiczne rzeczownikami określającymi członków rodziny.

 

Częściowo poprawnie wybiera odpowiednie formy przymiotników dzierżawczych w zdaniu, sporadycznie poprawnie stosuje je w wypowiedzi.

 

Zna formy czasownika

have got.

 

Częściowo poprawnie stosuje formy czasownika have got (głównie

w zdaniach twierdzących; popełnia błędy w 3. os.

l. poj.).

Krótko, częściowo poprawnie, opisuje wygląd zewnętrzny.

 

Pisze list opisujący zwierzę domowe. Popełnia liczne błędy językowe, stosuje podstawowe słownictwo.

 

Częściowo poprawnie uzupełnia pytania konstrukcją there is / are.

 

Częściowo poprawnie wybiera odpowiedni przyimek miejsca w zdaniu.

 

Wykonuje projekt Class Survey – Pets, praca jest

w większości odtwórcza, częściowo poprawna językowo.

 

Wykonuje projekt – plakat My region.

 

Zna i stosuje połowę słów

z rozdziałów 5-8.

 

Krótko opisuje swoją rodzinę.

 

W większości poprawnie wybiera odpowiednie

formy przymiotników dzierżawczych w zdaniu, częściowo poprawnie stosuje je w wypowiedzi.

 

W większości poprawnie stosuje formy czasownika have got (głównie

w zdaniach twierdzących).

 

Krótko, w większości poprawnie, opisuje wygląd zewnętrzny.

 

 

 

Pisze list opisujący zwierzę domowe. Popełnia kilka błędów językowych.

 

W większości poprawnie uzupełnia pytania konstrukcją there is / are.

 

 

W większości poprawnie wybiera odpowiedni przyimek miejsca w zdaniu.

 

Wykonuje projekt Class Survey – Pets, praca jest częściowo odtwórcza, częściowo poprawna językowo.

 

Wykonuje projekt – plakat My region.

 

 

Zna i stosuje większość słów z rozdziałów 5-8.

 

W miarę dokładnie opisuje swoją rodzinę.

 

Wybiera poprawną formy przymiotników dzierżawczych w zdaniu, 

w większości poprawnie stosuje je w wypowiedzi.

 

W większości poprawnie stosuje formy czasownika have got (we wszystkich rodzajach zdań).

 

W miarę dokładnie opisuje wygląd zewnętrzny.

 

 

 

 

Pisze list opisujący zwierzę domowe. Popełnia pojedyncze błędy językowe, stosuje w miarę rozbudowane słownictwo.

 

W większości poprawnie zadaje pytania

z konstrukcją there is / are oraz z przyimkami miejsca.

Wykonuje projekt Class Survey – Pets, praca jest

w większości samodzielna

i poprawna językowo.

 

Wykonuje projekt – plakat My region.

 

 

Zna i stosuje wszystkie słowa z rozdziałów 5-8

 

Dokładnie opisuje swoją rodzinę, pyta o rodzinę kolegi, prawidłowo stosuje formę dopełniacza saksońskiego i przymiotniki dzierżawcze.

 

Prawidłowo posługuje się czasownikiem have got

we wszystkich rodzajach zdań.

 

Dokładnie opisuje wygląd zewnętrzny.

 

Pisze list opisujący zwierzę domowe. Praca jest poprawna językowo

i bogata leksykalnie.

 

Poprawnie zadaje pytania

z konstrukcją there is / are oraz z przyimkami miejsca.

 

 

Wykonuje projekt Class Survey – Pets, praca jest całkowicie samodzielna, poprawna językowo.

 

Wykonuje projekt – plakat My region.

 

 

Ustalenia dodatkowe:

Ocenie kształtującej w klasie IV podlegają:

- kartkówki z nowowprowadzonego materiału gramatyczno-leksykalnego

- testy powtórzeniowe przed sprawdzianem typu check yourself

- portfolio ucznia

- bieżąca wypowiedź ustna

-  wybrane prace pisemne  ( dwa razy w semestrze)

 

Materiał i wymagania dostosowywany jest do potrzeb i możliwości uczniów.

Powyższe wymagania są zgodne z rozporządzeniem MEN z dn. 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz standardami wymagań będących podstawą przeprowadzenia sprawdzianu w klasie szóstej. (Dz.U.Nr.4,poz.17)

Agnieszka Gołda

Joanna Kalwajtys – Chłosta

nauczyciele języka angielskiego uczący w klasach IV