Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Stanisława Staszica w Piastowie
Strona główna
WSO Regulamin Program Wychowania SP1 Program Profilaktyki SP1 Statut SP 1 Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci Ogólne zasady postępowania w przypadku zachorowań uczniów Szczegółowe zasady postępowania w razie wypadku Zasady postępowania w razie nagłego zachorowania ucznia KARTA ZAPISU DO SZKOŁY PODASTAWOWEJ Zarzadzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie Regulamin usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeń przez uczniów Szkoły Podstawowej nr1 w Piastowie w roku szkolnym 2016/2017 REGULAMIN PRZEBYWANIA NA TERENIE SZKOŁY RODZICÓW/OPIEKUNÓW I OSÓB POSTRONNYCH

Dokumenty szkoly

WSO

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Piastowie

 

I.       PODSTAWY PRAWNE

 

Podstawy prawne:

 

 1. Ustawa o systemie oświaty  ( Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. 2015 poz. 357).
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół podstawowych (Dz.U. Nr 61, poz.624 ze zmianami).
 4. Rozporządzenie MEN z 23 sierpnia 2014 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji z późn. zm. (Dz. U. 2014, poz. 1170).
 5. Rozporządzenie MEN z dnia 13 lipca 2007r. zmieniające rozporządzenie dotyczące wliczania stopnia z religii oraz etyki do średniej ocen (Dz. U. Nr 130, poz.906
  i 907).
 6. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej
  wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach   
  szkół (Dz. U. Nr 4,poz.17).
 7. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania
  i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

           szkołach i placówkach.

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 5 marca 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków
  i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz. U. 2015, poz. 843).
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

            i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu
            maturalnego  ( Dz. U. z 2015r. poz.959).

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
  (Dz. U. 2015, poz. 1113).

 

 

II.      INFORMACJE GÓLNE

 

Ilekroć  w niniejszym dokumencie jest mowa o „rozporządzeniu” – oznacza to rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy ( Dz. U. 2015r., 843) oraz rozporządzenie MEN z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego
(Dz.U. z 2015r., poz.959)

 

§ 1

Ocenianiu podlegają:

1.Osiągnięcia edukacyjne ucznia.

2. Zachowanie ucznia.

 

§ 2

Cele oceniania wewnątrzszkolnego:

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych
  w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
 2. Ocenianie zachowania ucznia poprzez rozpoznawanie przez wychowawcę, nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
 3. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie.
 4. Wskazanie uczniowi jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych związanych
  z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
 5. Motywowanie do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.
 6. Udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju.
 7. Udzielanie pomocy w nauce poprzez przekazywanie informacji o tym, co uczeń zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć.
 8. Dostarczenie rodzicom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się
  i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
 9. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

§ 3

 

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny.
 2. Ustalanie kryteriów oceniania zachowania.
 3. Ustalanie ocen bieżących i klasyfikacyjnych ( śródrocznych i rocznych ) z zajęć edukacyjnych i zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole.
 4. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych.
 5. Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny zachowania.
 6. Ustalanie warunków i sposobu przekazywania informacji rodzicom o postępach
  i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu, w tym o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 

II.OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE

 

A.  Ocenianie bieżące i klasyfikacja śródroczna

 

                                                                 § 4

 

Ustalanie ocen i sposób informowania o nich:

 1. Na początku roku szkolnego nauczyciel przedmiotu przedstawia
  uczniom wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, wynikające
  z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz informuje o sposobach ich sprawdzania, a także o warunkach i trybie uzyskiwania wyższych niż przewidywane ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i na pierwszych zebraniach we wrześniu informuje o tym rodziców. Wymagania te przez cały rok szkolny znajdują się u nauczyciela przedmiotu i na stronie internetowej szkoły.
 2. Wychowawca klasy trybem jak w pkt. 1 informuje uczniów i rodziców o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania.
 3. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych odbywa się poprzez: prace pisemne, odpowiedzi ustne, działania praktyczne, prace domowe i prace na lekcji.
 4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
 5. Sprawdzone, ocenione lub opatrzone komentarzem pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu w formie: a) zdjęcia zrobionego przez ucznia aparatem telefonicznym b) lub w przypadku braku takiej możliwości w formie udostępnionej pracy do domu ucznia z obowiązkiem zwrotu tejże pracy podpisanej przez rodziców na następnych zajęciach z danego przedmiotu.

Prace uczniów są przechowywane do końca roku szkolnego
u nauczyciela przedmiotu.

 1. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę uzasadnia ją
  w formie ustnej lub pisemnej. O pisemne uzasadnienie wnioskuje rodzic dziecka, składając stosowny wniosek w sekretariacie szkoły. Nauczyciel uzasadnia ocenę
  w formie pisemnej w ciągu trzech dni od daty złożenia wniosku.
 2. Rodzic ma prawo do wglądu do dokumentacji ucznia dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego i dokumentacji zajęć specjalistycznych. a.  o udostępnienie wnioskuje rodzic ucznia.

b.  miejsce i termin udostępnienia dokumentacji określa dyrektor szkoły.

c.  udostępnionych prac / dokumentacji nie można kserować, fotografować, wynosić   
    z miejsca udostępnienia

 1. Nauczyciel jest zobowiązany  dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
  1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym;
  2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
  3. posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie opinii;
  4. nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w podpunktach a – c, który jest objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;
  5. posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii i wniosku rodzica w tej sprawie.
 2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki, nauczyciel przede wszystkim bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,
   a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia
  w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 3. Rodzice informowani są o postępach i trudnościach ucznia w nauce przez wychowawcę klasy lub nauczyciela przedmiotu poprzez:
 1. spotkania klasowe organizowane przez wychowawcę zgodnie z rocznym kalendarzem spotkań z rodzicami,
 2. spotkania z nauczycielami przedmiotów i specjalistami zgodnie z rocznym kalendarzem  spotkań z rodzicami,
 3. korespondencję w dzienniczkach ucznia,
 4. indywidualne spotkania z rodzicami w ramach konsultacji (1 raz w tygodniu).

       11. Informacje o osiągnięciach i zachowaniu ucznia gromadzone są w:

 1. dziennikach lekcyjnych,
 2. arkuszach ocen,
 3. zbiorach wytworów ucznia,
 4. kartach osiągnięć (dla kl. I – III, zał. nr 1, 2, 3),
 5. kartach obserwacji ucznia klas I - VI – zał. nr 4,
 6. kartach ocen opisowych z zachowania klas I – VI.

       12. Wytwory uczniów pisemne, kontrolne (prace klasowe, sprawdziany itp.)   
              przechowywane są do końca roku szkolnego, w którym powstały.

§ 5

 

Warunki zwolnienia z zajęć edukacyjnych :

 

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza – na czas określony
  w tej opinii. Z pisemnym wnioskiem występują rodzice.
 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego ( w tym również z basenu, w klasach II i III), zajęć komputerowych na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Z pisemnym wnioskiem występują rodzice.
 3. Jeżeli zwolnienie nie przekracza 50 % trwania zajęć w okresie, nauczyciel wystawia ocenę za osiągnięcia uzyskane w czasie obecności ucznia.
 4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w pkt.1,2 uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.                                                            

 

§ 6

 

Zasady szkolnego systemu oceniania:

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:
 1. semestr pierwszy – od 1 września do ostatniego pełnego tygodnia stycznia – kończy się klasyfikacją śródroczną,
 2. semestr drugi – od następnego tygodnia po zakończeniu I semestru do ostatniego dnia nauki w czerwcu – kończy się klasyfikacją roczną.
 1. Ocenianie ucznia polega na:
  1. systematycznym obserwowaniu i dokumentowaniu postępów ucznia w nauce
   i zachowaniu; przez systematyczne ocenianie rozumie się uzyskanie przez ucznia w jednym semestrze:
   • minimum 4 ocen z zajęć edukacyjnych odbywających się 1 – 2 razy
    w tygodniu,
   • minimum 8 ocen z zajęć edukacyjnych odbywających się częściej,
   • minimum 2 ocen opisowych zachowania w semestrze.
  2. określeniu poziomu jego osiągnięć w odniesieniu do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

 Oceny muszą być wystawiane z rytmiczną częstotliwością.

3. Oceny dokonuje:

 1. zachowania – nauczyciel wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii pracowników pedagogicznych szkoły, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia .
 2. z zajęć edukacyjnych – nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

     4. Częstotliwość oceniania i sprawdzania umiejętności przedstawia poniższa tabelka.

 

 

Forma

Zakres

materiału

Dopuszczalna liczba

Termin

zapowiedzi

Czas

trwania

Termin oddania
i wystawienia oceny

SPRAWDZIAN

materiał z zakresu 1 lub 2 działów

1 w ciągu dnia

max. 3 w tyg.

tydzień przed

do 45 min.

7 dni

PRACA

KLASOWA

zakres określa nauczyciel

2 x w semestrze z danych zajęć

tydzień przed

do 90 min.

14 dni

KARTKÓWKA

materiał z ostatniej lekcji

3 dziennie

bez

zapowiedzi

10 – 20 min.

3 dni

ODPOWIEDŹ USTNA

materiał zrealizowany

 

bez

zapowiedzi

 

ocena natychmiastowa

 

 1. Ilość ocen wiedzy i umiejętności ocenianych z poszczególnych przedmiotów zawierają:

 

klasy I - III   (edukacja wczesnoszkolna, j. angielski, religia) załącznik nr 5                      

klasy IV- VI j. polski- załącznik nr 6                               klasy IV-VI plastyka- załącznik nr 13

klasy IV-VI historia- załącznik nr 7                                 klasy IV-VI muzyka- załącznik nr 14

klasy IV-VI przyroda- załącznik nr 8                              klasy IV-VI wych. fizyczne- zał. nr 15

klasy IV-VI matematyka- załącznik nr 9                         klasy IV-VI religia- załącznik nr 16            klasy IV-VI j. angielski- załącznik nr 10                                     klasy I-VI etyka- załącznik nr 17

klasy IV-VI  zaj. techniczne- załącznik nr 11

klasy IV-VI zaj. komputerowe- załącznik nr 12                                                                           

 1. W klasach I – III oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi, ustala je nauczyciel  
  prowadzący zajęcia i umieszcza na koniec semestru w „Karcie osiągnięć”
  (zał. nr 1, 2, 3 ) oraz na koniec roku szkolnego na świadectwie.

* Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku odpowiednio do wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 1. W klasach I - III oceny cząstkowe stosowane w dziennikach lekcyjnych i na wytworach
  dzieci ustala się wg następującej skali:

 

W  -   wspaniale                                       

B   -   bardzo dobrze

D   -   dobrze

Ds -   dostatecznie

S   -   słabo 

Bs -   bardzo słabo

 

 

Wspaniale (W)      Uczeń  w pełni opanował  wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym oraz ponadpodstawowym. Potrafi posługiwać się nimi. Bezbłędnie wykonuje wszystkie zadania.

 

Bardzo dobrze (B)    Uczeń bardzo dobrze wykonuje zadania na poziomie podstawowym. Prawidłowo stosuje zdobyte umiejętności. Popełnia niewielkie błędy, po wskazaniu ich potrafi samodzielnie poprawić.

 

Dobrze (D)       Uczeń dobrze wykonuje powierzone zadania na poziomie podstawowym. Ma drobne braki, które nie przekreślają  możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy. Powinien utrwalać te  zadania, których nie udało mu się wykonać prawidłowo.

 

Dostatecznie (Ds)       Uczeń większość zadań na poziomie podstawowym wykonuje prawidłowo. Ma braki, powinien systematycznie pracować nad utrwalaniem swoich umiejętności.

 

Słabo (S)     Uczeń większość zadań na poziomie podstawowym wykonuje nieprawidłowo. Nie potrafi samodzielnie posługiwać się zdobytą wiedzą. Musi dużo pracować nad utrwaleniem swoich umiejętności.

 

Bardzo słabo (Bs)      Uczeń nie potrafi samodzielnie wykonywać zadań o niewielkim stopniu trudności. Osiąga wyniki poniżej wymagań. Nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności. Powinien zdecydowanie więcej i systematyczniej
pracować.

 

 1. Uczeń klas I-III, który otrzymał ze sprawdzianu Bs (bardzo słabo) jest zobowiązany do
  poprawienia oceny w ciągu 2 tygodni
 2. Nauczyciel wyznacza datę poprawy i informuje o tym rodzica w formie pisemnej
 3. W II semestrze klasy III oprócz oceny opisowej dopuszcza się stosowanie oceny
   cyfrowej. Warunkiem równoległego wprowadzenia oceniania oceną cyfrową (wg skali
   z punktu 13), obok oceny opisowej  jest wyrażenie pisemnej zgody przez wszystkich

      rodziców danej klasy.

 1. Oceny bieżące  z zajęć edukacyjnych w klasach I – III mogą być ocenami opisowymi
  ( ocenianie kształtujące).
 2. Od klasy czwartej oceny z zajęć edukacyjnych ustala się wg następującej skali:    

stopień celujący                6    

stopień bardzo dobry       5     

stopień dobry                     4   

stopień dostateczny                     3    

stopień dopuszczający     2    

stopień niedostateczny     1    

OCENA CELUJĄCA

* celującą stosuje się, gdy wiedza i umiejętności ucznia / uczennicy wykraczają poza poziom wymagań na ocenę bardzo dobrą, a uczeń / uczennica reprezentuje szkołę na zewnątrz, uczestnicząc w konkursach / olimpiadach / zawodach wiedzy, sprawności lub umiejętności oraz przygotuje indywidualny pokaz wiedzy.

* przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki, należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

            * uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
            i ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny  

            klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych
            ocenę końcową celującą.

 

 1. Ocena z religii i etyki w klasach I –VI jest oceną cyfrową ( wg skali z punktu 13).
 2. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
  lub znacznym stosuje się ocenę opisową (bieżącą ,śródroczną, roczną).
 3. W ocenianiu bieżącym z zajęć edukacyjnych w klasach I – VI dopuszczalne jest
  stosowanie znaków plus (+) i minus (-).
 4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na
  ocenę zachowania.
 5. Ocenę roczną zachowania w klasach IV - VI ustala się według skali:

wzorowe                   

bardzo dobre                       

dobre             

poprawne                 

nieodpowiednie      

naganne

 1. W klasach I - VI opisowa ocena śródokresowa, śródroczna i roczna zachowania  
  uwzględnia następujące podstawowe obszary:

-  wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

-  postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;

-  dbałość o honor i tradycje szkoły;

-  dbałość o piękno mowy ojczystej;

-  dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

-  godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

-  okazywanie szacunku innym osobom.

 1. W klasach I – III ocena roczna zachowania jest oceną opisową. W klasach IV – VI
  ocena roczna zachowania jest wyrażona stopniem według skali z pkt. 17.
 2. W przypadku uczniów z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym ocena
  klasyfikacyjna jest oceną opisową.

 

 1. Sprawdziany i prace klasowe oceniane są według następujących zasad:

 

    Procent poprawnych odpowiedzi

                         Ocena

     Klasy I - III

      Klasy IV - VI

100%-97% przy czym konieczne jest wykonanie zadania z poziomu ponadpodstawowego

 

96% – 91%

90% – 76%

75% – 56%

55% – 35%

34% i mniej

 

wspaniale*

 

 

bardzo dobrze

dobrze

dostatecznie

słabo

bardzo słabo

 

 

celujący*

 

 

bardzo dobry

dobry

dostateczny

dopuszczający

niedostateczny

 

* Ocenę celującą i wspaniale otrzymuje uczeń, który napisał sprawdzian lub pracę klasową  udzielając 97- 100% poprawnych odpowiedzi i prawidłowo wykonał zadanie z poziomu ponadpodstawowego.

 1. Uczeń, który nie pisał sprawdzianu lub pracy klasowej z powodu nieobecności, ma
  obowiązek zaliczyć sprawdzany dział materiału w formie pisemnej nie później niż
  2 tygodnie od powrotu do szkoły.
 2. Uczeń klasy IV - VI, który otrzymał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną jest  
  zobowiązany do poprawienia oceny w ciągu 2 tygodni.  Termin wyznacza nauczyciel.
 3. W klasach I – VI każda ocena ze sprawdzianu jest oceną sumującą.
 4. W szkole stosuje się elementy oceniania kształtującego (OK):

a) z zakresu wiedzy i umiejętności. Zakres wiedzy i umiejętności podlegający tej
     ocenie zawarty jest w wymaganiach z poszczególnych przedmiotów nauczania.  
     Ma on na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi
     informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się,
     poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak

     powinien się dalej uczyć.

b) z zachowania  w formie ustnej i pisemnej.

 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych   
  ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych i oceny zachowania.
 2. O proponowanych ocenach z zajęć edukacyjnych  informuje wychowawca w terminie
  7 dni przed radą  klasyfikacyjną. O proponowanej rocznej ocenie z zachowania    
   informuje wychowawca na miesiąc przed radą klasyfikacyjną. Ocena zachowania    
   uwzględnia zachowanie ucznia w ciągu całego roku szkolnego.
 3. Proponowane oceny nie podlegają zmianie, jeżeli do końca zajęć edukacyjnych uczeń

      wypełnia wszystkie obowiązki szkolne na poziomie ustalonym przez nauczyciela.

 1. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
   lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych     

      z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i indywidualnym

      programie edukacyjnym opracowanym dla niego na podstawie odrębnych przepisów
      oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej
      oceny klasyfikacyjnej zachowania. Oceny klasyfikacyjne osiągnięć edukacyjnych
      i  zachowania dla tych uczniów są ocenami opisowymi.

 1. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza rada pedagogiczna raz w ciągu roku
   szkolnego na co najmniej tydzień przed zakończeniem I semestru i zatwierdza na  
   posiedzeniu rady pedagogicznej w ostatnim tygodniu przed zakończeniem I semestru.
 2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć
  edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w następnym
  semestrze – szkoła stwarza uczniowi w miarę możliwości warunki do uzupełnienia
  braków poprzez:
 1. zajęcia wyrównawcze,
 2. zajęcia reedukacyjne,
 3. zajęcia logopedyczne,
 4. zajęcia socjoterapeutyczne,
 5. przeprowadzenie badań przez pedagoga i psychologa,
 6. ustalenie indywidualnych wymagań edukacyjnych,
 7. konsultacje indywidualne z nauczycielem,
 8. zorganizowanie pomocy koleżeńskiej (musi być zgoda rodziców).

O podjętych działaniach wychowawca informuje rodziców.

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę niedostateczną

      z któregoś z obowiązujących go przedmiotów, jest zobowiązany do nadrobienia
      braków i zaliczenia opanowanego materiału, w terminie ustalonym z nauczycielem.

 

                                                                     § 7

Klasyfikacja roczna

 

1. Oceny roczne zatwierdza rada pedagogiczna w ostatnim tygodniu przed zakończeniem  
     zajęć po wcześniejszym przeprowadzeniu klasyfikacji. Skala ocen jak w klasyfikacji

     śródrocznej.

2. Klasyfikacja roczna w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
     ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć

     edukacyjnych w formie opisowej i oceny zachowania również w formie opisowej.

3. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
     znacznym w kl. I – III polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych w danym
     roku szkolnym z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno -

     terapeutycznego opracowanego dla niego oraz ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej

     z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – w formie opisowej.

4. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy czwartej, polega na podsumowaniu osiągnięć
     edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych

     w szkolnym planie nauczania i ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć
     edukacyjnych oraz oceny zachowania.

 

W przypadku ucznia z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym lub znacznym roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i zachowania jest oceną opisową
z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego opracowanego dla niego.

5. Przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej
      wychowawca i nauczyciele informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla
      niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych na tydzień, a o przewidywanej
      rocznej ocenie zachowania na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady
      pedagogicznej w formie pisemnej  i z uzyskaniem podpisu rodziców.   

6.  O przewidywanej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych wychowawca informuje
      rodziców    na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej
      w formie pisemnej  i z uzyskaniem podpisu rodziców. Nauczyciele poszczególnych
      zajęć edukacyjnych informują wychowawcę klasy o przewidywanych ocenach
      niedostatecznych w terminie pozwalającym na poinformowanie rodziców.

 

 

7. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe

     zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu   
     opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

8. Roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele
     prowadzący te zajęcia.

 1. roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej, na ukończenie szkoły.
 2. uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 3. w przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę te należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

9. W oddziałach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel
    prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela
    wspomagającego, o którym mowa w odrębnych przepisach.

10.Rodzic ma prawo zwrócić się z prośbą do dyrektora szkoły
     o uzyskanie wyższej niż przewiduje się rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych
     i dodatkowych zajęć edukacyjnych w terminie 2 dni od uzyskania informacji
     o przewidywanej ocenie.

 1. uzyskanie wyższej  niż przewiduje się oceny rocznej klasyfikacyjnej
  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych może ubiegać się uczeń   
  systematycznie poprawiający oceny i uzupełniający zaległości edukacyjne.
 2. nauczyciel prowadzący zajęcia ustala zestaw zadań zgodnie z wymaganiami na ocenę, o którą uczeń się ubiega i formę jej uzyskania i przedstawia ją dyrektorowi. Ustala termin poprawy. Poprawa odbywa się w dniach poprzedzających radę klasyfikacyjną.
 3. ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna,
  z zastrzeżeniem § 14 ust. WSO.
 4. ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 15 ust. 8 i 9.

 

 

C.  Ocena zachowania ucznia

 

                                                                    § 8

Treść oceny zachowania:

 1. Przestrzeganie regulaminu szkoły.
 2. Uczciwość w postępowaniu, odpowiedzialność za własne czyny, odwaga
  w ponoszeniu ich konsekwencji.
 3. Okazywanie szacunku innym (przestrzeganie form grzecznościowych, właściwa forma podejmowania dyskusji, umiejętność właściwego rozwiązywania sytuacji konfliktowych).
 4. Nie naruszanie przestrzeni osobistej drugiego człowieka i nie niszczenie lub przywłaszczanie jego mienia.
 5. Dbałość o piękno mowy ojczystej.
 6. Dbałość o  honor i tradycje szkoły.
 7. Poważny stosunek ucznia do obowiązków szkolnych:

a)  praca na lekcji, systematyczne odrabianie zadań domowych,

b)  usprawiedliwianie wszystkich nieobecności na zajęciach szkolnych,

c)  punktualność,

d)  aktywny udział w życiu społeczności szkolnej,

e)  praca w samorządzie szkolnym, klasowym,

f)  uczestnictwo w kołach zainteresowań i zaleconych zajęciach wspierających.

 1. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób w czasie zajęć lekcyjnych (przestrzeganie regulaminów pracowni) w czasie przerw oraz po zajęciach szkolnych.
 2. Dbałość o czystość i porządek na terenie klasy i szkoły.
 3. Gotowość niesienia pomocy niepełnosprawnym, słabszym, potrzebującym opieki, liczenie się ze zdaniem i potrzebami wszystkich członków grupy.
 4. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz, np. w poczcie sztandarowym, na zawodach,

      w konkursach ...itp.

 

                                                                  § 9

 

Kryteria oceny zachowania:

 1. Kryteria rocznej oceny zachowania w klasach IV– VI:

- zachowanie wzorowe – uczeń spełnia przykładnie wszystkie wymagania zawarte
w treści oceny, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i klasy, nie ma godzin nieusprawiedliwionych, może mieć nie więcej niż 3 spóźnienia w okresie;

- zachowanie bardzo dobre – uczeń spełnia wszystkie wymagania zawarte w treści oceny, nie ma godzin nieusprawiedliwionych, uczestniczy w życiu klasy, może mieć nie więcej niż 3 spóźnienia w okresie;

- zachowanie dobre – uczeń spełnia większość wymagań zawartych w treści oceny, nie ma godzin nieusprawiedliwionych, może mieć nie więcej niż 5 spóźnień
w okresie;

- zachowanie poprawne – uczeń na ogół spełnia wymagania zawarte w treści oceny,
a w sytuacjach uchybień właściwie reaguje na oddziaływania wychowawcze, może mieć do 7 godz. nieusprawiedliwionych w okresie;

- zachowanie nieodpowiednie – uczeń często nie stosuje się do wymagań zawartych
w treści oceny, a podejmowane oddziaływania wychowawcze w zasadzie nie przynoszą zamierzonych efektów, ma nieusprawiedliwione nieobecności powyżej
7 godzin;

- zachowanie naganne – uczeń bardzo często nie stosuje się do wymagań zawartych
w treści oceny, a podejmowane oddziaływania wychowawcze nie przynoszą zamierzonych efektów lub dopuścił się rażącego czynu na terenie szkoły lub poza nią.

 1. Kryteria oceny zachowania w klasach I – III uwzględniają ww. treści oceny
  z zachowania podane w formie oceny opisowej.

 

                                                                    § 10

 

Tryb ustalania śródrocznej i rocznej oceny zachowania:

 1. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po uzyskaniu opinii pracowników pedagogicznych szkoły, uczniów danej klasy
  i ocenianego ucznia –„ Karta oceny zachowania klas 4-6 ” – zał. nr 18. Śródokresową ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii pracowników pedagogicznych szkoły.
 2. Przy ustalaniu oceny zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 3. Wychowawca ma prawo nie uwzględnić zastrzeżeń do proponowanej oceny, o ile nie był przez osobę kwestionującą ocenę poinformowany o niewłaściwym zachowaniu ucznia.
 4. Śródroczna ocena zachowania w klasach I – VI jest ocena opisową.
 5. W klasach I – III ocena śródroczna i roczna ocena zachowania jest oceną opisową
 6. W klasach IV – VI ocena śródroczna jest ocena opisową. Roczna ocena zachowania jest ustalana według skali w  § 6 pkt. 18.
 7. O proponowanej rocznej ocenie zachowania w klasach I - VI wychowawca informuje rodzica i ucznia w formie pisemnej na miesiąc  przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej.
 8. W przypadku dopuszczenia się przez ucznia rażącego wykroczenia, np. pobicie, poniżanie godności, kradzież, zniszczenie mienia, picie alkoholu, nadużycia
  w Internecie itp., obniżenie oceny zachowania do nieodpowiedniej lub nagannej może nastąpić bez zachowania miesięcznego terminu powiadomienia rodziców, jeżeli zaistniały incydent miał miejsce po terminie umożliwiającym zachowanie procedury.
 9. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę zachowania.
 10. Ocena zachowania nie ma wpływu na:
  1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
  2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 11. Roczna ocena zachowania obejmuje ocenę postaw w pierwszym i drugim okresie.
 12. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena zachowania jest ostateczna,
  z zastrzeżeniem § 14 WSO.

 

§ 11

 

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania

 1. Wyższą niż przewidywana roczną ocenę zachowania uczeń może uzyskać  
  w przypadku ujawnienia szczególnych okoliczności, które miały wpływ na funkcjonowanie dziecka w szkole:
 1. nieujawniona dotąd, szczególnie trudna sytuacja rodzinna (konflikty, zachowania patologiczne, uzależnienia członków rodziny, choroba, śmierć, rozwód itp.),
 2. nieujawnione dotąd konflikty rówieśnicze, negatywny wpływ rówieśników (prowokowanie do niewłaściwych zachowań, zastraszanie, wymuszanie, szantażowanie itp.),
 3. nieujawnione dotąd problemy zdrowotne ucznia, potwierdzone opinią lekarską, mogące wpływać na jego funkcjonowanie w szkole.
 1. O uzyskanie przez ucznia wyższej niż przewidziana rocznej oceny zachowania wnioskować do wychowawcy mogą:
 1. uczeń, rodzice,
 2. przedstawiciele samorządu uczniowskiego,
 3. członkowie Rady Pedagogicznej,
 4. dyrekcja szkoły.

     3. Rodzic ucznia może wystąpić o zmianę proponowanej  rocznej oceny zachowania.

a. rodzic składa odwołanie od oceny w sekretariacie szkoły w ciągu dwóch dni
     od otrzymania informacji o proponowanej ocenie.

b. wychowawca wraz z zespołem nauczycieli uczących i pracujących z uczniem  
     ustala warunki i sposób uzyskania oceny wyższej.

 

D.  Egzamin klasyfikacyjny

 

§ 12

 

 1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny – rodzice składają pisemny wniosek do dyrektora szkoły przed radą klasyfikacyjną w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 3. Na pisemny wniosek rodziców ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej złożony przed radą klasyfikacyjną do dyrektora szkoły, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący, na podstawie odrębnych przepisów:
 1. indywidualny tok lub program nauki,
 2. spełniający obowiązek szkolny poza szkołą – wtedy egzamin nie obejmuje przedmiotów: zajęcia techniczne, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych; nie ustala się również oceny zachowania.
 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu posiedzenia rady zatwierdzającej. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany” lub „niesklasyfikowana”. Nieklasyfikowanie ucznia traktowane jest tak, jak ustalenie oceny niedostatecznej.

 

§ 13

 

Zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego:

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia, rodziców.
 2. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego,
  z których to egzamin ma formę zadań praktycznych.
 3. Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 4. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w § 12 pkt. 2 - 4a  przeprowadza komisja, w skład której wchodzą: nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji oraz nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 5. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w § 12 pkt. 4b przeprowadza komisja,
  w skład której wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący oraz nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany  egzamin.
 6. W czasie trwania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice dziecka.
 7. Przewodniczący komisji, w uzgodnieniu z rodzicami ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą, ustala tryb przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, w szczególności liczbę obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
  z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
 8. Pytania egzaminacyjne przygotowują nauczyciele egzaminujący (wcześniej przedstawiają uczniowi zakres wymagań).
 9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin,
  2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji
  3. termin egzaminu klasyfikacyjnego;
  4. imię i nazwisko ucznia;
  5. zadania egzaminacyjne;
  6. ustalona ocenę klasyfikacyjną.
 10. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
 11. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
  w dodatkowym terminie, wyznaczonym  przez dyrektora szkoły.

 

IV.  ZASTRZEŻENIA DO ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ

 

§ 14

 

Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić na piśmie zastrzeżenia do rocznej oceny klasyfikacyjnej do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna
z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  

 1. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie nie później niż 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia przez dyrektora szkoły, że zgłoszone zastrzeżenie jest zasadne powołuje on stosownym pismem komisję, która:

1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

2) w przypadku rocznej oceny zachowania – komisja ustala roczną ocenę zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana
w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 1. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;

       2) w przypadku rocznej oceny zachowania:

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,
 2. wychowawca oddziału,
 3. nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,
 4. pedagog,
 5. psycholog,
 6. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 7. przedstawiciel rady rodziców.
 1. Nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału
  w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 15 pkt.8
 3. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
   1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian,
   2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
   3. termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności,
   4. imię i nazwisko ucznia,
   5. zadania sprawdzające,
   6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
  2. w przypadku rocznej oceny zachowania:
   1. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
   2. termin posiedzenia komisji,
   3. imię i nazwisko ucznia,
   4. wynik głosowania,
   5. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
 4. Protokół, o którym mowa w pkt. 6 stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 5. Do protokołu ze sprawdzianu wiedzy i umiejętności dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację
  o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
 6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,
  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 7. Przepisy ust. 1 - 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

 

 

 

V.  PROMOCJA

§ 15

Zasady promowania:

 1. Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
 2. Jeżeli uczeń klasy I i II szkoły podstawowej rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany w trakcie roku szkolnego na wniosek:

a. rodziców ucznia, po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału,

b. wychowawcy oddziału, po uzyskaniu zgody rodziców ucznia.

 1. Uczeń klasy I - III otrzymuje promocję w każdym roku. Uczeń klasy I – III może powtarzać klasę na wniosek:

a. wychowawcy oddziału, po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia,

b. rodziców ucznia, po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

 1. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,
  z zastrzeżeniem §15 pkt. 8 WSO.
 2. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 3. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.
 4. Począwszy od klasy czwartej uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach (problemy zdrowotne, trudna sytuacja rodzinna ucznia) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 5. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (nie dotyczy to uczniów klas VI) pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze  szkolnym planem nauczania w klasie programowo wyższej.
 6. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
  i ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
 7. Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy VI uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do sprawdzianu.
 8. Uczeń kończy z wyróżnieniem szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 9. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,
  w porozumieniu z rodzicami.
 10. Uczeń kończący szkołę otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
 11. Zajęcia „Wychowanie do życia w rodzinie” nie podlegają ocenie i nie wpływają na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

 

 

 

 

VI.  EGZAMIN POPRAWKOWY

 

                                                                      § 16

Zasady przeprowadzenia egzaminu poprawkowego:

 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia i rodziców.
 2. Egzamin poprawkowy z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać uczeń począwszy od klasy IV, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z tych zajęć.
 3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma formę zadań praktycznych.
 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich, a jeżeli zajęcia edukacyjne kończą się w I semestrze – także
  w ostatnim tygodniu ferii zimowych.
 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
  W skład komisji wchodzą:
 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły– jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. O składzie komisji dyrektor informuje radę pedagogiczną na piśmie.
 3. Pytania egzaminacyjne przygotowuje nauczyciel egzaminujący w porozumieniu
  z innymi nauczycielami tych samych zajęć edukacyjnych. Zakres sprawdzanego materiału musi obejmować wymagania niezbędne i podstawowe z danego przedmiotu, ustalone w przedmiotowym systemie oceniania obowiązującym
  w szkole.
 4. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
 2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
 3. termin egzaminu poprawkowego,
 4. imię i nazwisko ucznia,
 5. zadania egzaminacyjne,
 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół  stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 2. Uczeń, który nie przystąpił w dodatkowym terminie do egzaminu poprawkowego powtarza klasę.
 3. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 15 pkt.8.

 

 

 

VII.   UKOŃCZENIE  ROKU SZKOLNEGO

 

                                                                           § 17

Zasady wydawania świadectw:

 1. Po ukończeniu nauki w klasie I – V uczeń otrzymuje świadectwo szkolne potwierdzające uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej (wg wzoru MEN).
 2. Po ukończeniu klasy programowo najwyższej uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły (wg wzoru MEN).
 3. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz ocenę zachowania co najmniej bardzo dobrą, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

                                                                          § 18

Przyznanie stypendium:

 1. Uczeń klasy czwartej i programowo wyższej, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub rocznej uzyskał średnią ocen 5,0 i więcej oraz pozytywną rekomendację wychowawcy dotyczącą oceny zachowania, otrzymuje nagrodę w postaci jednorazowego stypendium za wyniki w nauce.
 2. Uczeń klasy czwartej i programowo wyższej, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen powyżej 5,0, ocenę zachowania wzorową i wyróżnił się swym zaangażowaniem (praca w samorządzie uczniowskim, reprezentowanie szkoły na zawodach, olimpiadach, konkursach) lub ma szczególne osiągnięcia w innych dziedzinach otrzymuje nagrodę Burmistrza w postaci jednorazowego stypendium (Uchwała Nr XII/54/2007 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 maja 2007 r.).
 3. Kandydata do nagrody Burmistrza przedstawia wychowawca i opiniuje rada pedagogiczna.

 

 

VIII.   SPRAWDZIAN W OSTATNIM ROKU NAUKI

 

§ 19

 

 1. W klasie szóstej Okręgowa Komisja Egzaminacyjna zwana dalej „komisją okręgową” przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętności określonych w podstawie programowej ustalonej w odrębnych przepisach.
 2. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy (z zastrzeżeniem pkt. 14).
 3. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 4. Sprawdzian trwa: I część- 80 minut, II część- 45 minut.
 5. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 6. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i w formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy (USO). Dla tych uczniów czas trwania sprawdzianu może być przedłużony nie więcej niż o:
  I część- 40 minut, II część- 25 minut.
 7. Opinia, o której mowa w pkt. 6 powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian, z tym, że

           - w przypadku uczniów szkoły podstawowej – nie wcześniej niż po ukończeniu  
              klasy trzeciej.

 1. Opinię, o której mowa w pkt. 7 rodzice dziecka przedkładają dyrektorowi szkoły
  w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian.
 2. Uczniowie niesłyszący, słabo słyszący, niewidomi, słabo widzący i z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymują  zestawy zadań dostosowane do rodzaju ich niepełnosprawności.
 3. Jeśli jest to niezbędne w czasie przeprowadzania sprawdzianu uczeń ma prawo do obecności specjalisty z zakresu danej niepełnosprawności lub niedostosowania społecznego.
 4. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do ich stanu zdrowia.
 5. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora Centralnej Komisji, nie później niż do 20 sierpnia danego roku we wskazanym przez niego miejscu.
 6. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, powtarza klasę szóstą oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku
  (z zastrzeżeniem pkt. 14).
 7. W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły złożony
  w porozumieniu z rodzicami, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.
 8. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. Wynik ten nie wpływa na ukończenie szkoły.
 9. Zaświadczenie o wyniku sprawdzianu otrzymane od komisji okręgowej dyrektor szkoły przekazuje uczniowi wraz ze świadectwem ukończenia szkoły.
 10. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa.
 11. Wynik sprawdzianu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.
 12. Na prośbę ucznia lub jego rodziców, złożoną do komisji okręgowej w terminie nie później niż 60 dni od daty sprawdzianu, sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

 

 

Obowiązuje od 1.09.2016 r.