Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Stanisława Staszica w Piastowie
Strona główna
Witamy w świetlicy Nauczyciele Godziny pracy nauczycieli Regulamin Świetlicy Roczny Plan Pracy Świetlicy Planowane imprezy Tematy tygodnia Dziecko w świetlicy Obiady Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej Aktualności czyli co słychać w świetlicy? Rok szkolny 2015/2016 Archiwum

Świetlica

Witamy w świetlicy

            WITAMY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

BEZPOŚREDNI NUMER TELEFONU DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ TO: 22 723 77 65

 

Dnia 6 września 2016 r. o godz. 17:00 w świetlicy szkolnej odbędzie się jedyne w roku zebranie informacyjne.

Obecność obowiązkowa.     

                                                              Kierownik świetlicy

                                                                   Katarzyna Sowińska-Wojtaś

 

 

 

Szkoła prowadzi świetlicę dla uczniów klas I- III, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców oraz dla uczniów nie uczęszczających na lekcje religii, zwolnionych z lekcji w-f - w czasie trwania tych lekcji.

 

Zasady organizacji świetlicy:

1)     świetlica prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą w godzinach 7.00 – 17.00

2)     zajęcia prowadzone są w grupach nie większych niż 26 dzieci

3)     fundusze na działalność świetlicy pochodzą ze środków materialnych szkoły oraz ze składek rodziców

 

Zadania opiekuńczo-wychowawcze świetlicy realizowane są w szczególności poprzez:

1)     gry i zabawy ruchowe w salach, na boisku, na sali gimnastycznej lub placu zabaw

2)     stwarzanie dzieciom warunków do nauki własnej

3)     indywidualną pomoc w nauce uczniom mającym trudności szkolne

4)     rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci podczas zajęć czytelniczych, plastycznych, przy muzyce, zajęć teatralnych, zajęć edukacyjnych

5)     stałą współpracę z wychowawcami klas, specjalistami oraz opiekunami dziecka.

 

Szczegółową organizację form pracy świetlicy zawiera regulamin opracowany przez kierownika  świetlicy lub nauczyciela pełniącego jego obowiązki.(Statut Szkoły- rozdz. VI. Organizacja Szkoły,§29).

 

Dzieci przyjmowane są na podstawie pisemnych zgłoszeń oraz zaświadczeń z pracy o zatrudnieniu obydwojga rodziców. 

Kartę zgłoszenia dziecka na rok 2015/2016  należy złożyć wraz z zaświadczeniami z pracy rodziców  w sekretariacie lub u kierownika świetlicy.

Dla dzieci  przeznaczone są  meble odpowiednie do wieku. Sale wyposażone są w gry i  zabawki, książki, materiały plastyczne i sprzęt muzyczny. Dzieci mogą odpoczywać, bawić się a także brać udział w zajęciach organizowanych przez wychowawców.                 

Klasy  I – III   oprócz sali głównej ( sali nr.7 )  będą korzystały:

  • z wolnych sal lekcyjnych w których prowadzone są zajęcia ciche takie jak odrabianie lekcji, praca z książk, gry dydaktyczne, gry ztolikowe, gry planszowe  itp.
  • do zajęć ruchowych przystosowana jest sala korektywy, w której znajduje się sprzęt sportowy i sprzęt do zajęć ruchowych, sala gimnastyczna lub mała sala gimnastyczna

 

W sali głównej świetlicy, która wyposażona jest we wszystkie pomoce i materiały plastyczne a także w sprzęt audiowizualny i komputerowy będą się odbywały wszystkie inne zajęcia a więc: edukacyjne, teatralne, plastyczne, umuzykalniające, gry i zabawy dydaktyczne, komputerowe.

 

Jesienią i na wiosnę dzieci mogą również spędzać czas na placu zabaw czy też na boisku szkolnym.

 

Bieżące potrzeby działalności świetlicy pokrywane są z dobrowolnych składek rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy. Wielkość składki w roku 2015/2016 wynosi 100 zł. za pół roku.

 

 

                                                                                                                                                                                                         Kierownik świetlicy

                                                                                                                                                                                                          Justyna Sobolewska